Električna energija

  • DIREKTIVA (EU) 2019/944 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. junija 2019 o skupnih pravilih notranjega trga električne energije in spremembi Direktive 2012/27/EU UL L 158 z dne 14.6.2019, str. 125

Zemeljski plin

  • DIREKTIVA 2009/73/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES UL L 211 z dne 14. 8. 2009, str. 94
  • DIREKTIVA (EU) 2019/692 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. aprila 2019 o spremembi Direktive 2009/73/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom UL L 117 z dne 3.5.2019, str. 1

Obnovljivi viri energije ter učinkovita raba energije