Poročanje zavezancev o izpolnjenih ciljih prihranka energije

EZ-1 (321. člen) in uredba zavezancem nalagata obveznost poročanja o skupnih prihrankih energije, ki so jih dosegli v preteklem letu. Zavezanci morajo poročilo oddati najkasneje do 31. marca tekočega leta. Agencija enkrat letno na svoji spletni strani objavi poročilo o doseženih prihrankih vseh zavezancev. Prav tako bo agencija pri zavezancih preverjala skladnost poročila o doseženih prihrankih energije z dejansko izvedbo ukrepov in z dejanskimi prihranki energije.

 

Dobavitelji energentov so v letu 2019 dosegli 281 GWh prihranka

Zavezanci, to so dobavitelji elektrike, plina, tekočih in trdnih goriv, ki prodajajo energijo končnemu odjemalcu na območju Republike Slovenije, so v letu 2019 ciljni prihranek v skupnem obsegu 247 GWh (0,25 % od prodaje motornega bencina in dizelskega goriva ter 0,75 % od ostalih energentov) presegli za 34 MWh in tako dosegli 281 GWh prihrankov energije. 71,12 % oziroma 199,85GWh prihrankov je bilo ustvarjenih z naslednjimi ukrepi:

  • izvedba sistemov soproizvodnje toplote in električne energije,
  • izvedba energetsko učinkovite razsvetljave v stavbah in
  • dodajanje aditiva pogonskemu gorivu in uvajanje sistemov upravljanja z energijo.

88 GWh oziroma 31,3 % prihrankov je bilo doseženih v sektorju industrije, najmanj pa v zasebnem sektorju, in sicer 17,4 GWh (6,2 % vseh doseženih prihrankov energije).  
Z izvedenimi ukrepi so zavezanci uspeli znižali izpuste toplogrednih plinov za 138.117 t CO2/leto in povečati rabo OVE za 13,03 GWh končne energije.

 

Objavljeni podatki so začasni, lahko se še spremenijo. Več o rezultatih poročanja zavezancev o doseženih prihrankih lahko preberete v poročilu.

 

 

V letu 2018 doseženih 284 GWh prihranka končne rabe energije

Agenciji je poročilo o doseženih prihrankih v letu 2018 oddalo 226 zavezancev. Iz prejetih poročil zavezancev izhaja, da so v letu 2017 prodali 48,5 TWh energentov končnim odjemalcem in tako je njihov ciljni prihranek za leto 2018 znašal 250 GWh.
 
Zavezanci so skupaj dosegli 284 GWh prihranka energije in tako presegli ciljni prihranek energije. Polovica vseh doseženih prihrankov (57,40 %) je bila ustvarjena s tremi ukrepi:

  • nameščanje naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije,
  • izvedba energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave v stavbah in
  • dodajanje aditiva pogonskemu gorivu in uvajanje sistemov upravljanja z energijo.

37,35 % prihrankov končne energije je bilo doseženih v sektorju industrije in le 2 % v zasebnem storitvenem sektorju. Z izvedenimi ukrepi in doseženimi prihranki energije so se izpusti toplogrednih plinov znižali za 83.585,65 t CO2/leto.

 

Objavljeni podatki so začasni, lahko se še spremenijo.

 

 

V letu 2017 doseženih 580,1 GWh prihranka pri končni rabi energije

Zavezanci so morali v letu 2017 doseči prihranke v obsegu 0,5 % prodane energije v letu 2016, dobavitelji tekočih goriv pa v obsegu 0,25 % prodanih količin motornega bencina in dizelskega goriva končnim odjemalcem v letu 2016.

 

Zavezanci, to so dobavitelji elektrike, plina, tekočih in trdnih goriv, ki prodajajo energijo končnemu odjemalcu na območju Republike Slovenije, so morali v letu 2017 doseči prihranke v obsegu 0,5 % prodane energije v letu 2016, dobavitelji tekočih goriv pa v obsegu 0,25 % prodanih količin motornega bencina in dizelskega goriva končnim odjemalcem v letu 2016.

 

Agenciji je poročilo o doseženih prihrankih v letu 2017 posredovalo 185 zavezancev, med katerimi jih je 124 doseglo oziroma preseglo svojo obveznost ciljnega prihranka z doprinosom pri izvedbi ukrepov energetske učinkovitosti. Iz poročil zavezancev izhaja, da so v letu 2016 prodali 51.603,4 GWh energentov končnim odjemalcem.  Tako so bili v letu 2017 obvezani doseči prihranke v skupnem obsegu 201,9 GWh.

 

Zavezanci so skupaj dosegli 580,1 GWh prihranka energije, s čimer so presegli obvezni prihranek energije za 378,2 GWh. Več kot 80 % prihrankov je bilo doseženo z dvema ukrepoma, in sicer 64,4 % z aditiviranjem tekočih goriv in preostalih 17,9 % z uvajanjem sistemov upravljanja z energijo. Posledično je bila tudi večina prihrankov dosežena v prometu in industriji, skupaj 507,4 GWh, kar je 87,5 % vseh doseženih prihrankov končne energije. Izvedeni ukrepi so znižali izpuste toplogrednih plinov za 686.194,2 t CO2/leto.

 

Zavezanci so v letu 2016 dosegli 327,29 GWh prihranka pri končni rabi energije

Zavezanci so z doseženimi 327,29 GWh prihranka pri končni rabi energije  tudi v letu 2016 presegli ciljni prihranek in tako izpolnili zakonsko obveznost, kljub temu, da so v letu 2016 s svojim doprinosom realizirali 174,87 GWh prihranka manj, kot v letu 2015.

Agenciji je poročilo o doseženih prihrankih v letu 2016 posredovalo 167 zavezancev, med katerimi jih je 128 doseglo oziroma preseglo svojo obveznost ciljnega prihranka z doprinosom pri izvedbi ukrepov energetske učinkovitosti. Iz poročil zavezancev izhaja, da so v letu 2015,prodali 46.425,75 GWh energentov končnim odjemalcem.  Tako so bili v letu 2016 obvezani doseči prihranke v skupnem obsegu 176,80 GWh (0,25 % od prodaje motornega bencina in dizelskega goriva ter 0,50 % od ostalih energentov). To količino prihranka so zavezanci presegli za 150,49 GWh. Glavnina prihrankov je bila doseženih z ukrepom uvajanja sistemov upravljanja z energijo (42,55 %) in z aditiviranjem pogonskih goriv (30,16 %). Tako je bila tudi večina prihrankov realiziranih v sektorjih industrija in promet.

Več o rezultatih poročanja zavezancev o doseženih prihrankih lahko preberete v poročilu.

 

Doseženi prihranki energije zavezancev v sistemu energetske učinkovitosti v letu 2015

V letu 2016 je oddalo poročilo o doseženih prihrankih energije 183 zavezancev. Med temi je bilo 21 zavezancev, ki so ali poslali prazen obrazec ali pa so dejavnost dobave začeli izvajati v letu 2015 in so bili zato izvzeti iz obveznosti doseganja ciljnih prihrankov energije. Agencija je na podlagi zbranih podatkov s strani zavezancev izračunala, da so dobavitelji energije v letu 2014 prodali 50.285,01  GWh. Višina ciljnega prihranka energije je bila v letu 2015 enaka 0,25 % prodane energije v letu 2014 in je tako znašala 125,72 GWh. Zavezanci so z izvajanjem ukrepov dosegli 502,16 GWh in tako ciljni prihranek energije presegli za 376,44 GWh. S tem so zavezanci izpolnili svojo zakonsko obvezo.

Na podlagi oddanih poročil se je ugotovilo, da je 93 zavezancev doseglo prihranke energije, sedem jih je delno in 62 jih ni doseglo. Dobavitelji so dosegali prihranke energije z izvajanjem večine predpisanih ukrepov, večina prihrankov energije je bilo doseženih z ukrepom drugi ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti v prometu, to je predvsem z dodajanjem aditivov pogonskim gorivom. Najvišje prihranke so zavezanci dosegli v sektorju gospodarstva in prometa.

Več o rezultatih prvega poročanja zavezancev o doseženih prihrankih si lahko preberete v spodnjem dokumentu


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
22.10.2015 11:16
Datum posodobitve
11.08.2020 14:24
Ključne besede
poročanje učinkovita raba cilji ure energetska učinkovitost prihranek zavezanec
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba