Omrežnina in regulativni okvir

Omrežnina

Omrežnina je znesek, ki ga je za uporabo prenosnega sistema zemeljskega plina dolžan plačati uporabnik prenosnega sistema in se izračuna na podlagi tarifnih postavk omrežnine in obsega uporabe tega sistema v skladu z aktom, ki ureja metodologijo za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina.
Omrežnina za prenosni sistem zemeljskega plina je namenjena pokrivanju stroškov izvajanja gospodarske javne službe operaterja prenosnega sistema.
Omrežnino za prenosni sistem zemeljskega plina določi operater prenosnega sistema s soglasjem agencije.

 

Regulativni okvir

Regulativni okvir predstavlja vrednostno opredelitev načrtovanih upravičenih stroškov in virov za pokrivanje upravičenih stroškov operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina. Regulativni okvir določi operater prenosnega sistema skladno z Aktom o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina.

 

Upravičene stroške operaterja prenosnega sistema sestavljajo:

  • nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja
  • nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja
  • stroški amortizacije
  • reguliran donos na sredstva.

Viri za pokrivanje upravičenih stroškov so omrežnina in drugi prihodki. Pri določitvi virov za pokrivanje upravičenih stroškov se ustrezno upoštevajo tudi odstopanja od regulativnega okvira prejšnjih let.

 

Operater prenosnega sistema z metodo reguliranega letnega prihodka in reguliranih omrežnin določi regulativni okvir tako, da z načrtovanim letnim prihodkom za regulativno obdobje, presežkom omrežnin iz preteklih let in načrtovanim primanjkljajem omrežnin največ v višini stroška amortizacije zagotovi kritje največ do zneska upravičenih stroškov za regulativno obdobje in pripadajočega primanjkljaja preteklih let.

 

Operater prenosnega sistema posreduje agenciji zahtevo za izdajo soglasja k regulativnemu okviru, tarifnim postavkam omrežnine in tarifnim postavkam za ostale storitve za določeno regulativno obdobje. Agencija v postopku izdaje soglasja presoja skladnost v zahtevi določenih upravičenih stroškov, omrežnine ter drugih elementov omrežnine z veljavnimi metodologijami.

 

Trenutno veljavno regulativno obdobje za operaterja prenosnega sistema traja od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018.

 

Odstopanja od regulativnega okvira

Po zaključku posameznega leta regulativnega obdobja je operater prenosnega sistema dolžan ugotoviti odstopanja od regulativnega okvira. Odstopanja se ugotavljajo kot razlika med dejanskimi upravičenimi stroški in dejanskimi viri za pokrivanje upravičenih stroškov, ki vključujejo ugotovljeni presežek ali primanjkljaj omrežnine preteklih let. Agencija izda posebno odločbo, kadar ugotovi, da odstopanja niso izračunana skladno z metodologijo.
Agencija spremlja izvajanje regulativnega okvira med regulativnim obdobjem.

 

Ostale storitve

Operater prenosnega sistema lahko uporabnikom sistema poleg omrežnine zaračuna ostale storitve, ki so neposredno povezane z izvajanjem gospodarske javne službe dejavnost operaterja prenosnega sistema in nimajo značilnosti storitev tržne narave, ki jih lahko ponudijo za to usposobljeni izvajalci na trgu. Cene posameznih storitev potrjuje agencija v postopku izdaje soglasja k regulativnemu okviru na podlagi razkritja sestavin stroškov posamezne ostale storitve, ki morajo odražati dejanske stroške.


Ostale storitve so storitve, ki se izvajajo na zahtevo odjemalca ali tretje osebe in niso vključene v naloge operaterja distribucijskega sistema, ki se pokrivajo s prihodki iz distribucije in prihodki iz meritev. Tovrstne storitve se nanašajo predvsem na storitve kot odklop ali priklop uporabnika, storitve virtualne točke, storitve v povezavi z označevanjem vodov, zakoličbo, kontrolo izolacije, vrtanje pod tlakom, storitve v povezavi s kontrolo merilnih naprav ter stroške dela zaposlenih in kilometrine, ki služijo vrednotenju storitev, ki so individualno pogojene in jih ni mogoče ovrednotiti kot standardizirano storitev.

 

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 13:51
Datum posodobitve
18.09.2017 08:08
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos