Regulativne spremembe za vzpostavitev nove vloge na trgu Aktivni odjemalec

Evropski energetski sistemi zaradi okoljske politike, ki zahteva dekarbonizacijo energetskega sektorja, doživljajo velike spremembe, ki se bodo še intenzivneje dogajale v prihodnosti, in sicer predvsem zaradi:

  • širokega obsega vključevanja  nestanovitnih obnovljivih virov energije (npr. sončna in vetrna energija) v elektroenergetske sisteme,
  • sprememb v rabi energije, kot so npr. električni avtomobili v kombinaciji s hranilniki energije in avtomatiziranega upravljanja porabe energije v gospodinjstvih, ter
  • napredka na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki omenjene spremembe omogočajo.

Kot ugotavljata tudi CEER in ACER v svojih beli knjigi »Facilitating flexibility«, te spremembe že danes pomembno vplivajo na elektroenergetske trge in omrežja tako na sistemski kot tudi na lokalni ravni. Spremembe zahtevajo večjo prilagodljivost trgov in sistemov in s tem spodbujanje vseh virov fleksibilnosti na najučinkovitejši način. Zato je odprava neupravičenih ovir, ki omejujejo udeležbo virov fleksibilnosti na trgu, s ciljem zagotoviti širše okolje enakih konkurenčnih pogojev za vse navedene vire, bistvenega pomena pri izpolnjevanju interesov evropskih potrošnikov energije. Poudarek bi moral biti na novih in razvijajočih se vrstah fleksibilnosti, ki jih trenutne regulativne ureditve morda ne naslavljajo dovolj učinkovito. To so npr. hranilniki energije ali inovacije, ki potrošnikom omogočajo sodelovanje s svojimi decentraliziranimi viri energije. Širše gledano je treba spodbujati fleksibilnost z nizom različnih, vendar dopolnilnih ukrepov, ki zajemajo številne različne elemente zagotavljanja fleksibilnosti.

 

Sodelovanje na trgu je treba zagotoviti vsem virom fleksibilnosti, vključno z najmanjšimi odjemalci, ki so lahko hkrati tudi proizvajalci. S tem spodbujamo opolnomočenje odjemalcev, ki s sodelovanjem na trgu oziroma v programih prilagajanja odjema oziroma proizvodnje postanejo aktivni udeleženci na trgu – t. i. aktivni odjemalci. Agencija za energijo si kot regulator energetskega trga prizadeva za vzpostavitev ustreznega regulativnega okolja, ki bo starim in novim udeležencem energetskega trga omogočal enakopravno sodelovanje na trgu pod konkurenčnimi pogoji.

 

Posvetovalni dokument se osredotoča na procese okrog vloge aktivnega odjemalca ter na zagotovitev pogojev za njegovo sodelovanje kot vira fleksibilnosti na trgu. Obravnava tudi potrebne spremembe poslovnih procesov, ki so neposredno ali posredno povezani z omenjeno problematiko. Agencija za energijo v posvetovalnem dokumentu podaja konkretne predloge rešitev oziroma predloge ukrepov za odpravo regulativnih ovir, ki negativno vplivajo na razvoj trga in novih vlog na njem.
 


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
12.10.2017
Datum zaključka:
29.11.2017
Datum objave
12.10.2017 12:48
Datum posodobitve
29.01.2018 09:10
Ključne besede
prilagajanje odjema pametna omrežja nove energetske storitve aktivni odjemlec varstvo osebnih podatkov
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Pravila in standardi Pametna omrežja Energetske storitve Javna posvetovanja
Status:
Zaključeno (pričakuje se odločitev)