Področni podsekretar - razvojni inženir

NAMEN IN CILJ ZAPOSLITVE TER OPREDELITEV PODROČJA DELA

Cilj zaposlitve je zagotavljanje pogojev za učinkovito delovanje in razvoj trga z energijo. Naloge obsegajo razvoj in izvajanje metodologije reguliranja (vključno z obračunom omrežnine in z njim povezanimi tarifnimi sistemi), nadzornih nalog na področju uvajanja novih tehnologij ter novih energetskih storitev in izvajanje monitoringa delovanja trga z električno energijo osredotočeno na zagotavljanje pogojev za delovanje trga. Delo obsega spremljanje, usmerjanje in reguliranje izvajanja nalog sistemskih operaterjev iz vidika njihove spremenjene vloge na energetskih trgih (neodvisno spodbujanje razvoja trga), novih EU omrežnih kodeksov in drugih pravil, ki učinkujejo na delovanje trga. Velik poudarek bo tudi na sprotnem spremljanju razvoja novih tehnologij in storitev (pametna omrežja, hranilniki, pametna polnilna infrastruktura za električna vozila, storitve prožnosti itd.), njihove integracije v elektroenergetski sistem, ocenjevanju ter vrednotenju učinkov investicijskih projektov na področju uvajanja pametnih omrežij in raziskovalno-inovacijskih projektov, ki so kvalificirani v ustrezne sheme spodbud ter razvoju metodologije reguliranja na področju uvajanja novih tehnologij.
Delo temelji na analizi podatkov in informacij, ki jih pridobiva agencija ter na podlagi regulativnega nadzora. Delovno mesto je tesno integrirano v delovne procese agencije na področju regulativnega nadzora delovanja trga, posebej še na področje delovanja reguliranih dejavnosti.


OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • samostojno izvajanje najzahtevnejših nalog, priprava strokovnih podlag za najzahtevnejše odločitve na področju reguliranja uvajanja novih tehnologij v elektroenergetski sistem ter monitoringa delovanja elektrooperaterjev;
 • aktivno sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah;
 • vodenje zahtevnejših projektnih skupin;
 • aktivno sodelovanje v razvojno-raziskovalnih projektih;
 • izdelava najzahtevnejših gradiv, poročil, analiz, informacij, metodologij;
 • spremljanje novosti na področju reguliranja energetskih trgov, zakonodaje in strokovne literature in priprava strokovnih podlag za uvedbo potrebnih sprememb.


Podrobnejši opis možnih nalog:

 • spremljanje uvajanja novih tehnologij v okviru GJS;
 • spremljanje delovanja in razvoja trga (trg s prožnostjo);
 • ocenjevanje izbranih projektov na področju pametnih omrežij skladno z metodologijo reguliranja ter izvajanje nadzora nad njihovim izvajanjem;
 • aktivno sodelovanje pri razvoju metodologije reguliranja na področju uvajanja novih storitev in tehnologij;
 • izdelava poročil o delovanju energetskega trga na področju delovanja sistemskih operaterjev;
 • analiza pravil za delovanje trga in ostale relevantne zakonodaje ter podajanje pobud za posodobitev pravil na podlagi izsledkov spremljanja trga;
 • sodelovanje v raziskovalno-razvojnih projektih agencije na področju dela
 • komunikacija z udeleženci na trgu ter regulatornimi organi na nacionalni in EU ravni;
 • aktivno sodelovanje v delovnih skupinah na nacionalni, regionalni in EU ravni;
 • sodelovanje pri implementaciji IT sistemov za spremljanje trga ter drugih podpornih orodij v vlogi končnega uporabnika rešitev;
 • sodelovanje pri drugih aktivnostih agencije glede na postavljene potrebe in prioritete.


Izobrazba:
VII. stopnja izobrazbe smer elektrotehnika ali energetika, alternativna smer elektronika ali informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

 

Posebna znanja:

 • Znanje enega svetovnega jezika (zelo dobra pisna in verbalna komunikacija v slovenskem in angleškem jeziku): razumevanje – tekoče; govorjenje - zelo dobro; pisanje - zelo dobro.
 • Računalniška znanja:urejevalnik – zahtevno; preglednice – zahtevno; design – osnovno; baze – osnovno;        programiranje – osnovno; operacijski sistemi - osnovno

 

Želena znanja in izkušnje:

 • dobro poznavanje delovanja energetskih sistemov in energetskih trgov;
 • dobro razumevanje razvojnih vidikov, ki izhajajo iz zakonodaje EU (sveženj »Čista energija«);
 • poznavanje novih tehnologij in storitev (npr. pametnih omrežij, naprednih sistemov merjenja, hranilnikov energije, pametnih naprav, novih energetskih storitev, storitev prožnosti, elektromobilnosti ipd.);
 • izkušnje z izvajanjem razvojno-raziskovalnih aktivnosti;
 • razumevanje projektno organiziranega izvajanja aktivnosti.

 

Druge zahteve:

 • pripravljenost na učenje,
 • zmožnost opravljanja dela v timu pod pritiskom,
 • zmožnost izvajanja več aktivnosti simultano,
 • lojalnost in predanost poslanstvu agencije,
 • ciljna usmerjenost,
 • pozitivna naravnanost,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • Europass CV.

 

Nudimo:

 • odlično delovno okolje,
 • delo v mladi, dinamični ter interdisciplinarni ekipi,
 • delo, ki temelji na visoki stopnji osebne odgovornosti,
 • vertikalno in horizontalno napredovanje v okviru danih omejitev,
 • sistematično izobraževanje,
 • sodelovanje s strokovnjaki in eksperti iz tujine,
 • odprto komunikacijo.


Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta
Poskusno delo: 6 mesecev
Rok za prijavo: 1. avgust 2021


Zainteresirane kandidate prosimo, da prijave, skupaj z Europass življenjepisom pošljete na e-naslov valentina.zidar@agen-rs.si.

Meta informacije
Datum objave
13.07.2021 08:30
Datum posodobitve
13.07.2021 09:22