452-5/2020-15

09.11.2020 30.09.2020 1

Ugotovljeno nepopolno dejansko stanje (lastništvo TP se v postopku ni upoštevalo), ki pa se lahko izpodbija le s pritožbo in ni razlog za razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-30/2020-02

09.11.2020 30.09.2020 1

Kadar distribucijski operater ni lastnik dela distribucijskega sistema ki ima javni značaj, mora z lastnikom ali drugo osebo, ki z lastnino upravlja, skleniti pogodbo po 82. členu EZ-1 – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-32/2019-04

09.11.2020 09.01.2020 1

Organ prve stopnje ni popolno ugotovil dejanskega stanja - ugotovljena bistvena kršitev pravil upravnega postopka - pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-17/2020-02

09.11.2020 31.08.2020 1

Zavrnitev priključitve naprave za samooskrbo - organ prve stopnje ni upošteval določb 369. člena EZ-1 - pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-13/2020-03

09.11.2020 07.07.2020 1

Zavrnitev priključitve vetrne elektrarne - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje - pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki