452-62/2023/2

16.03.2023 02.02.2023 1

Če obrazložitev sklepa ne obsega vseh predpisanih vsebin po 214. členu ZUP, gre za bistveno kršitev pravil postopka, pri kateri se sklep odpravi ne glede na to, ali bi kot tak lahko vplival na pravilnost odločitve - pritožbi se ugodi.

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-191/2022/2

08.12.2022 08.12.2022 1

Kadar je odločitev za stranko neugodna in temelji na dejstvih in dokazih, s katerimi stranka ni bila seznanjena, je treba izvesti poseben ugotovitveni postopek, o teh dejstvih stranko seznaniti in ji dati možnost, da se o njih izjavi – pritožbi se ugodi.

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-171/2021/6

06.12.2022 28.12.2022 1

Nepopolna presoja možnosti priključitve – preveriti dejanski napetostni profil v omrežju in prikazati izmerjene vrednosti napetosti (program Qgis), po potrebi preveriti vse ostale ''Posebne pogoje za priključitev'', kot jih določa priloga 5 SONDSEE v poglavju V.6 (optimizacija odcepov na TP, alternativno mesto priključitve, omejitev delovne moči proizvodne naprave, povečanje kratkostične moči omrežja in drugo) ter zadevo proučiti z vidika nesorazmernih stroškov.

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-37/2022/6

28.07.2022 08.06.2022 1

Napačna presoja možnosti priključitve – uporabi se analitična metoda stacionarnih porastov napetosti, ki ne vključuje meritev, temveč temelji na analitičnem modelu omrežja (poglavje V. Pogoji in postopek presoje možnosti priključitve proizvodne naprave glede napetostnih razmer v omrežju Priloge 5 SONDSEE) – po potrebi se proučijo tudi druge rešitve, kot to določa poglavje V.6. Posebni pogoji za priključitev Priloge 5 SONDSEE – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-51/2022/5

28.07.2022 26.05.2022 1

Ponovna priključitev - sprememba lastništva - dejansko stanje je bilo ugotovljeno na podlagi javno dostopnih podatkov iz zemljiške knjige – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki