Dodatnih sredstev za OVE in SPTE ni na razpolago

Dodatnih sredstev za vstope novih proizvodnih naprav OVE in SPTE v podporno shemo ni na razpolago

Potencialne investitorje v proizvodne naprave na obnovljive vire energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom (v nadaljevanju OVE in SPTE) obveščamo, da Vlada Republike Slovenije v Energetski bilanci, ki je bila sprejeta na 159. dopisni seji 3. septembra 2014, v okviru Načrta delovanja podporne sheme za električno energijo iz OVE in SPTE ni napovedala dodatnega dovoljenega povečanja sredstev za doseganje predvidenih letnih ciljev te podporne sheme. V Energetski bilanci za leto 2015 je povzeta le načrtovana vrednost sredstev, zbranih s prispevkom za zagotavljanje podpor OVE in SPTE, ki ga plačujejo končni odjemalci električne energije in kupci fosilnih goriv in daljinske toplote ter s prodajo električne energije EKO bilančne skupine, in sicer v skupnem znesku 145 milijonov evrov. Navedeni obseg razpoložljivih sredstev v letu 2015 ne zadostuje za pokritje obveznosti do proizvajalcev, ki so že vključeni v podporno shemo oziroma izpolnjujejo pogoje za vključitev vanjo (534. člen EZ-1); te obveznosti so ocenjene od 152 do 157 milijonov evrov.

Iz navedenega izhaja, da sredstev za nove projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE, ki bi bili predmet javnega poziva, ni na razpolago. Agencija za energijo bo javni poziv objavila takoj, ko bodo na voljo sredstva za nove vstope v podporno shemo.

Meta informacije
Datum objave:
01.10.2014 08:54
Datum posodobitve
16.10.2014 11:41
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Novice
Ključne besede
ove obnovljivi viri soproizvodnja spte podpora