Sprejet Akt o načinu elektronskega posredovanja podatkov za primerjavo cenikov ponudnikov elektrike in zemeljskega plina

Akt o načinu elektronskega posredovanja podatkov za primerjavo cenikov ponudnikov elektrike in zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce  

Agencija mora na enem mestu v okviru skupne kontaktne točke (v nadaljevanju SKT) gospodinjskim oziroma malim poslovnim odjemalcem zagotoviti dostop do informacij o pravicah, veljavnih predpisih in splošnih aktih za izvrševanje javnih pooblastil ter metodah za obravnavo pritožb. Nadalje mora agencija znotraj SKT zagotoviti primerjavo veljavnih rednih cenikov ponudnikov elektrike in zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce ter primerjavo veljavnih tarif omrežnine ter splošno veljavnih pogojev v zvezi z uporabo omrežja, dostopom do teh storitev in njihovo uporabo. SKT ne vsebuje primerjave akcijskih in paketnih cenikov.
 
Agencija mora s splošnim aktom določiti način elektronskega posredovanja podatkov za izvajanje nalog iz tretje alineje drugega odstavka 46. člena in druge alineje drugega odstavka 171. člena Energetskega zakona, v katerem določi sistem za posredovanje podatkov o cenah in način uporabe sistema oziroma določi obliko za elektronsko pošiljanje podatkov. V aktu je agencija uredila vsa področja, ki so del procesa elektronskega posredovanja podatkov:
  • zavezance za posredovanje podatkov in njihove odgovorne osebe za poročanje;
  • postopek registracije in prijave v sistem;
  • način posredovanja podatkov oziroma sistem za posredovanje podatkov;
  • nabor posredovanih podatkov;
  • rok za posredovanje podatkov;
  • proces potrjevanja in objave podatkov;
  • rok hrambe podatkov;
  • druge pomembne vidike posredovanja in upravljanja s podatki.
Z aktom agencija uvaja obveznost poročanja dobaviteljev električne energije in zemeljskega plina o vseh podatkih, ki so potrebni za izvajanje elektronske storitve primerjave stroškov dobave na podlagi rednih cenikov, ki jo agencija zagotavlja v okviru obstoječe spletne aplikacije. Obstoječa spletna aplikacija je sicer že od uveljavitve novega Energetskega zakona ustrezno prilagojena določbam tega zakona, z aktom pa se zagotavljata ažurnost in kakovost podatkov, ki sta ključni za učinkovito izvajanje SKT. V procesu primerjave stroškov dobave ponudnikov elektrike in zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce agencija izvaja nujna preverjanja pravilnosti, kakovosti in celovitosti posredovanih podatkov ter pravilnosti opredelitve vrste cenikov. S tem agencija zagotavlja del informacij v okviru SKT, obenem pa zagotavlja ustrezno podporo procesu monitoringa delovanja trga z električno energijo in zemeljskim plinom na področju maloprodajnega trga za gospodinjski in mali poslovni odjem.
  
Akt je objavljen v Uradnem listu RS, št. 69/14 z dne 26. septembra 2014.
Meta informacije
Datum objave:
10.09.2014 10:10
Datum posodobitve
17.10.2014 10:29
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Novice
Ključne besede
električna energija gospodinjski odjemalec cena mali poslovni odjemalec zemeljski plin cenik