Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2017-2026

Operater prenosnega sistema zemeljskega plina skladno z določili Energetskega zakona (EZ-1) vsako leto po posvetovanju z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi pripravi in agenciji predloži v potrditev desetletni razvojni načrt omrežja, ki mora temeljiti na obstoječi in predvideni ponudbi in povpraševanju ter vsebovati učinkovite ukrepe za zagotovitev ustreznosti sistema in zanesljivosti oskrbe.

V dokumentu je opredeljena glavna infrastruktura za prenosno omrežje, ki jo je treba za udeležence na trgu v naslednjih letih zgraditi ali posodobiti. Dokument vsebuje tudi vse že sprejete in novo opredeljene naložbe, ki jih je treba izvesti v naslednjih treh letih, ter predvideni časovni okvir za vse naložbene projekte.

 

Agencija je v obdobju od 13. 6. 2016 do 15. 7. 2016 skladno z veljavno zakonodajo pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k razvojnemu načrtu.

Agencija je v posvetovalnem postopku prejela sedem pripomb oziroma predlogov zainteresiranih strani, ki jih v celoti objavlja.

Agencija je v nadaljevanju proučila, ali desetletni razvojni načrt pokriva potrebe po naložbah, ki so bile opredeljene v posvetovalnem postopku in ali je razvojni načrt skladen z nezavezujočim desetletnim razvojnim načrtom omrežja za Evropsko unijo (Ten Year Network Development Plan 2015 – ENTSOG).

Agencija je o svojih ugotovitvah obvestila operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina (Plinovodi, d.o.o.). K ustrezno dopolnjenemu oziroma spremenjenemu razvojnemu načrtu je agencija izdala soglasje.


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
13.06.2016
Datum zaključka:
23.12.2016
Datum objave
13.06.2016 08:44
Datum posodobitve
14.07.2017 12:03
Ključne besede
razvojni načrti prenosno omrežje
Področja:
Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)