Nižja omrežnina za odjemalce elektrike na distribucijskem sistemu

Agencija za energijo je določila regulativni okvir elektrooperaterjev in omrežnino za obdobje 2019–2021. Nove tarifne postavke omrežnine začnejo veljati 1. januarja 2019, objavljene pa so v Uradnem listu RS, št. 82/18. Za dobrih 5 odstotkov nižja omrežnina za distribucijski sistem, za 0,65 odstotka višja omrežnina za prenosni sistem – odjemalci na distribucijskem sistemu bodo za uporabo omrežij plačali manj.
 
Spremembe v naslednjem regulativnem obdobju

Tarifne postavke omrežnine za prenosni sistem se bodo v regulativnem obdobju 2019–2021 letno zviševale za 0,65 odstotka, tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem pa se bodo letno zniževale za 5,13 odstotka.

 

Navedene spremembe tarifnih postavk omrežnine bodo imele – ob predpostavki nespremenjenih cen električne energije, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za delovanje operaterja trga, trošarine in DDV glede na predhodno leto – naslednji vpliv na končno ceno oskrbe z električno energijo:

 • značilni gospodinjski odjemalec z letno porabo 3500 kWh bo imel glede na predhodno leto v letu 2019 za 8,06 evra nižji letni strošek za oskrbo z električno energijo, v letu 2020 za 9,74 evra in v letu 2021 za 8,20 evra;
 • značilni industrijski odjemalec z letno porabo 50 MWh bo imel glede na predhodno leto v letu 2019 za 193,85 evra nižji letni strošek za oskrbo z električno energijo, v letu 2020 za 183,68 evra in v letu 2021 za 173,89 evra;
 • značilni industrijski odjemalec z letno porabo 2 GWh bo imel glede na predhodno leto v letu 2019 za 1376,43 evra nižji letni strošek za oskrbo z električno energij, v letu 2020 za 1297,47 evra in v letu 2021 za 1234,05 evra;
 • značilni industrijski odjemalec z letno porabo 24 GWh bo imel glede na predhodno leto v letu 2019 za 13.534,39 evra nižji letni strošek za oskrbo z električno energijo, v letu 2020 za 12.751,44 evra in v letu 2021 za 12.146,52 evra.

 

Določitev regulativnega okvira

Agencija za energijo je določila regulativni okvir elektrooperaterjev za regulativno obdobje 2019–2021 skladno z Aktom o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, pri čemer je upoštevala tudi razvoj dejavnosti in načrt porabe električne energije.
 
Upravičene stroške elektrooperaterjev sestavljajo:

 • nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja,
 • nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja,
 • stroški električne energije za izgube v omrežju,
 • stroški sistemskih storitev,
 • amortizacija,
 • reguliran donos na sredstva,
 • kakovost oskrbe,
 • spodbude,
 • raziskave in inovacije.

 

Viri za pokrivanje upravičenih stroškov so omrežnina in drugi prihodki. Pri določitvi virov za pokrivanje upravičenih stroškov se ustrezno upoštevajo tudi odstopanja od regulativnega okvira prejšnjih let in načrtovana izravnava za tekoče regulativno obdobje. Na podlagi upravičenih stroškov sistemskega in distribucijskega operaterja omrežja je agencija določila potrebno omrežnino in posledično tarifne postavke omrežnine za prenosni in distribucijski sistem za regulativno obdobje 2019–2021.

 

Zviševanje tarifnih postavk omrežnine pri sistemskem operaterju prenosnega električnega omrežja  ELES, d.o.o, je kljub načrtovanemu trendu rasti porabe električne energije predvsem rezultat 5,7-odstotnega zvišanja upravičenih stroškov glede na obdobje 2016–2018, in sicer predvsem zaradi  zvišanja načrtovanih stroškov električne energije za izgube v omrežju ter stroškov novih nalog sistemskega operaterja. Na strani virov za pokrivanje upravičenih stroškov pa se znižujejo celotni načrtovani prihodki od upravljanja prezasedenosti zaradi sprememb na trgovalnih območjih oziroma razdelitve nemško-avstrijskega trga na dve ločeni trgovalni območji in zaradi načrtovane porabe teh prihodkov za naložbe. Posledično se glede na regulativno obdobje 2016–2018 znižujejo načrtovani prihodki od upravljanja prezasedenosti, ki se uporabljajo za znižanje omrežnine. Pri določitvi virov za pokrivanje upravičenih stroškov je Agencija za energijo upoštevala tudi ugotovljene presežke regulativnega obdobja 2015–2017, ki so bili posledica višjih realiziranih prihodkov od upravljanja prezasedenosti za namene znižanja omrežnine, kot so bili načrtovani za posamezno leto.

 

Zniževanje tarifnih postavk omrežnine pri sistemskem operaterju distribucijskega električnega omrežja  SODO, d.o.o., je predvsem posledica načrtovanega trenda rasti porabe električne energije. V regulativnem obdobju 2019–2021 je glede na obdobje 2016–2018 upoštevan 1-odstotni dvig upravičenih stroškov. Pri določitvi virov za pokrivanje upravičenih stroškov je agencija upoštevala tudi presežek omrežnine iz obdobja 2015–2017, medtem ko se je v obdobju 2016–2018 pokrival primanjkljaj omrežnine preteklih let. Presežek omrežnine v obdobju 2015–2017 je nastal predvsem zaradi večje porabe električne energije od načrtovane.

 

Meta informacije
Datum objave:
21.12.2018 14:28
Datum posodobitve
21.12.2018 18:50
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Novice
Ključne besede
omrežnina cena omrežnine