Zakonodaja

Novi Energetski zakon je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 17/14 in  je začel veljati 22. marca 2014. V slovensko zakonodajo je prenesel več direktiv s področja trgov električne energije in zemeljskega plina, energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Med drugim določa tudi načela energetske politike, načela in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe z energijo ter ureja področji energetske infrastrukture in oskrbe s toploto.

 

V letu 2020 je prišlo do preoblikovanja zakonodaje na področju energetike z namenom, da se izdajo ločeni zakoni za področja energetske politike, električne energije, zemeljskega plina, toplote, učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije. Zaradi tega je bil že v letu 2020 sprejet nov Zakon o učinkoviti rabi energije, ki po novem v samostojnem zakonu ureja ukrepe za spodbujanje energetske učinkovitosti, za povečanje učinkovite rabe energije in za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb ter pristojnosti organov, ki opravljajo naloge po tem zakonu, in izvajanje politike države na področju energetske učinkovitosti. V letu 2021 je bil sprejet tudi Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, ki ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe obnovljivih virov energije, določa zavezujoči cilj za delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi v Republiki Sloveniji ter ukrepe za doseganje tega cilja in načine njihovega financiranja, ureja potrdila o izvoru energije, samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov, uporabo energije iz obnovljivih virov in odvečne toplote v sektorju ogrevanja in hlajenja ter v sektorju prometa in obveščanje ter usposabljanje inštalaterjev.

 

 

 

Meta informacije
Datum objave
15.10.2014 12:33
Datum posodobitve
13.10.2021 09:16
Področja
Zakonodaja