Izjava o dostopnosti

Agencija za energijo (v nadaljevanju agencija) se zavezuje omogočati dostopnost svojega spletišča www.agen-rs.si v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče agencije na spletnem naslovu www.agen-rs.si.

 

Stopnja skladnosti


To spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi v nadaljevanju naštetih izjem.
Nabor storitev za dostopnost
Agencija si prizadeva za neokrnjeno delovanje funkcionalnosti spletišča, vključno s storitvami za dostopnost, v vseh novejših (podprtih) brskalnikih.
Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • omogočena je izbira treh velikosti pisave,
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • del strani, ki je vezan na časovno zanko, kjer se elementi menjajo po določenem času, ima možnost ustavitve oz. pavze,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov,
 • prikaz položaja, kje na spletišču se trenutno nahajamo (drobtinice),
 • večina slikovnega materiala je opremljena z alternativnimi opisi,
 • spletne povezave so opisne,
 • spletna stran vsebuje kazalo strani in navodila/informacije za sporočanje o primerih neskladnosti z zahtevami glede dostopnosti.

 

Nedostopna vsebina

 

Dostopnost spletišča www.agen-rs.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Glede na obseg objavljenih spletnih vsebin agencije se lahko pojavijo primeri, ki zaradi nesorazmernega bremena v celoti ne izpolnjujejo zahtev o dostopnosti. 
Primeri takih vsebin so:

 • grafični uporabniški vmesniki spletnih aplikacij »Primerjalnik stroškov oskrbe z električno energijo in z zemeljskim plinom«, »Preveri mesečni obračun dobave električne energije in zemeljskega plina« in »Izračun stroška za uporabo omrežja«, kakor tudi podrobni prikazi rezultatov poizvedb v teh aplikacijah (https://www.agen-rs.si/primerjalnik); 
 • določeni prikazi podatkov v obliki grafikonov (in njihovi tabelarični prikazi) na spletišču eMonitor (https://www.agen-rs.si/web/emonitor),
 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa;
 • programsko generirani dokumenti;
 • različne kompleksne tabele s podatki.

Zagotovitev skladnosti zgoraj navedenih namenskih spletnih aplikacij bi zahtevalo posege v programsko kodo omenjenih aplikacij, ki so namenske spletne aplikacije starejšega datuma (uvedba v uporabo leta 2007) in se jim je tehnično-ekonomska življenjska doba že iztekla. Informacijske storitve spletišča so povezane z različnimi zalednimi sistemi agencije ter podjetij, ki so vir vhodnih podatkov. Zaradi številčnosti in kompleksnosti zalednih povezav ter pogostih sprememb pri vsebini zaradi sprememb zakonodaje bi prilagoditev vseh spletnih aplikacij po samooceni predstavljala nesorazmerno breme, predvsem zaradi velikih finančnih posledic, ki bi nastale za agencijo, in z vidika razpoložljivosti človeških virov. Za prilagoditev čim večjega števila gradnikov spletišča si bomo prizadevali ob načrtovanju novih nadgradenj. V prihodnje bo agencija ob uvajanju novih sistemov skrbela, da bo te v čim večji meri prilagajala tudi ranljivim skupinam. Zadevne aplikacije bodo umaknjene iz uporabe ali zamenjane z novimi rešitvami do konca leta 2023.

Določene težave se lahko pojavijo pri tudi branju dokumentov, saj se agencija zaveda, da nekateri dokumenti, objavljeni po 23. septembru 2018, zaradi nesorazmernega bremena v celoti ne izpolnjujejo zahtev o dostopnosti. Prav tako bi lahko morebitno težavo predstavljale tudi informacije, predstavljene z zemljevidi, ki so nedostopni z bralnikom zaslona, ter določene grafike in besedila, ki so zaradi manjšega kontrasta težje vidna oz. slike niso dovolj opisne.

Prilagoditve kontrasta vseh besedil na spletišču agencije na način, da bi implementirali možnosti izbire različnih kontrastnih shem kar v spletišču, bi prav tako po samooceni pomenile nesorazmerno breme. Omenjeno omejitev oziroma pomanjkljivost lahko uporabnik alternativno vsaj deloma odpravi z uporabo v določene brskalnike vgrajene funkcionalnosti kot so »glasno branje« (dostop prek ikone  v Edge) in poseben pogled za branje vsebine – »potopni bralnik«  oziroma »bralni pogled« (dostopni prek ikon  (Edge)   (Firefox), (Opera)).«.

 

Priprava izjave o dostopnosti


Ta izjava je bila pripravljena 23. 5. 2022 po metodi iz prve alineje točke (a) prvega odstavka 3. člena Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 z dne 11. oktobra 2018 o določitvi vzorca izjave o dostopnosti v skladu z Direktivo (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L 256 z dne 12. 10. 2018, str. 103) – samoocena organa javnega sektorja.
Izjava je bila nazadnje pregledana 25. 9. 2023.

 

Povratne in kontaktne informacije
 

Obvestila o primerih neskladnosti z zahtevami glede dostopnosti, zahteve po informacijah glede vsebine spletišča ter zahteve za informacije, ki v skladu z oceno o nesorazmernem bremenu niso objavljene v dostopni obliki, sprejemamo na elektronski naslov na www-skladnost@agen-rs.si.
Na obvestilo ali zahtevo bomo odgovorili v osmih dneh od prejema obvestila oziroma zahteve. Če vam glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli odgovoriti, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.
Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji Inšpektorata za informacijsko družbo.

 

Izvršilni postopek


V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij oziroma v primeru, da ugotovite odstopanja od določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate prijavo inšpektorjem Inšpektorata za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:
 
Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
gp.irsid@gov.si
www.irsid.gov.si

 

Meta informacije
Datum objave
20.05.2022 10:52
Datum posodobitve
25.09.2023 13:33