Obvestilo za stranke

Spoštovani!

Seznanjamo vas z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah, ki velja od 19. 11. 2021 in določa, da se v upravnih postopkih in odločanju v upravnih zadevah začasno uvedejo naslednje spremembe:

 

-    v primeru fizične vložitve vloge neposredno na agenciji je potrebna predhodna najava, in sicer po telefonu (02) 234 03 00 ali na elektronski naslov info@agen-rs.si;


-    omogoči se vlaganje vlog po elektronski poti brez kvalificiranega elektronskega podpisa (stranke se lahko identificirajo z elektronskim podpisom, ki ni enakovreden lastnoročnemu podpisu, EMŠO ali drugim enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi organ);


-    organ lahko iz ustne obravnave ali drugih procesnih dejanj izključi zainteresirano javnost, če je to potrebno zaradi varovanja zdravja;


-    omejena je pravica do pregledovanja dokumentov upravne zadeve v prostorih agencije, če se stranki ali drugi osebi, ki izkaže pravni interes, lahko pošlje kopija dokumentov zadeve (fizično ali elektronsko);


-    vročanje odločb, sklepov in drugih dokumentov se lahko opravi tudi z vložitvijo v elektronski predal, ki ni varen (tovrstne vročitve se bodo opravile pod pogojem, da bodo naslovniki s tem soglašali in v ta namen sporočili elektronski naslov, kamor naj se jim upravni akti in dokumenti vročijo);


-    izjemoma lahko organ s sklepom podaljša rok za izpolnitev obveznosti, ki je določena s posamičnim upravnim aktom, če stranka v zahtevi za podaljšanje roka ustrezno utemelji, da obveznosti zaradi upravičenega razloga ne more pravočasno izpolniti; prav tako lahko organ podaljša rok za izdajo in vročitev odločbe, ki je ne more izdati v zakonitem roku zaradi razlogov na strani stranke ali organa, povezanih z nalezljivo boleznijo, vendar ne več kot za dva meseca.

 

Odlok velja tri mesece.

 

Maribor, 19. 11. 2021  


mag. Duška Godina l.r.,

direktorica Agencije za energijo

 

Meta informacije
Datum objave:
19.11.2021 09:02
Datum posodobitve
19.11.2021 09:12
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Novice Drugo