Samooskrba

Gospodinjski odjemalci Električna energija

Spodbude Eko sklada

Eko sklad gospodinjskim odjemalcem sofinancira številne ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Gospodinjski odjemalci Električna energija Zemeljski plin Toplota

Ukrepi za večjo energetsko učinkovitost

Uredba o zagotavljanju prihrankov energije v 5. členu predpisuje ukrepe, ki jih bo Eko sklad sofinanciral z različnimi nepovratnimi finančnimi spodbudami in zagotovil ugodne kredite.

Gospodinjski odjemalci Električna energija Zemeljski plin Toplota

Kako sem lahko energetsko učinkovit

V okviru gospodinjstva so na voljo številne aktivnosti, ki pripomorejo k znižanju porabe energije in posledično k nižjim stroškom energije

Gospodinjski odjemalci Električna energija Zemeljski plin Toplota

Primerjalnik stroškov oskrbe

Spletna aplikacija Primerjalnik stroškov oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom je skupna izhodiščna točka e-storitev za odjemalce električne energije in zemeljskega plina.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Električna energija Zemeljski plin

Pravice malih poslovnih odjemalcev

Mali poslovni odjemalci električne energije imajo določene pravice, ki so podrobneje predstavljene v nadaljevanju.

Poslovni odjemalci Električna energija

Cena električne energije

Električna energija je blago, za katero veljajo zakonitosti ponudbe in povpraševanja, saj se s pogodbo o dobavi električne energije uredijo razmerja med odjemalci in dobavitelji električne energije.

Poslovni odjemalci Električna energija

Pravica do priključitve

Osebe, ki želijo postati uporabniki sistema, imajo pravico do priključitve na sistem.

Poslovni odjemalci Električna energija

Pravice, povezane z odklopom

Mali poslovni odjemalci električne energije morajo biti o predvidenem odklopu pravočasno obveščeni.

Poslovni odjemalci Električna energija

Kakovost oskrbe

Kakovost oskrbe v okviru izvajanja dejavnosti operaterja sistema se ugotavlja glede na neprekinjenost napajanja, komercialno kakovost in kakovost napetosti.

Poslovni odjemalci Električna energija

Enotni račun

Obveznost plačevanja omrežnine lahko prevzame dobavitelj, tako da uporabniku izstavi enotni račun.

Poslovni odjemalci Električna energija

Pravica do pravnega varstva

Agencija odloča na prvi stopnji v sporih med uporabniki sistema in operaterji oziroma operaterjem trga z elektriko in na drugi stopnji o pritožbi v zvezi s soglasjem za priključitev na sistem.

Poslovni odjemalci Električna energija

Pravica do zasilne oskrbe

Distribucijski operater mora zagotoviti dobavo malim poslovnim odjemalcem električne energije, ki so priključeni na njegov sistem, če jim preneha veljavnost pogodbe o dobavi zaradi ukrepov, ki so posledica insolventnosti ali nelikvidnosti dobavitelja.

Poslovni odjemalci Električna energija

Napredni merilni sistemi

Distribucijski operater mora zagotoviti uvajanje naprednih merilnih sistemov.

Poslovni odjemalci Električna energija

Pravica do menjave dobavitelja

Mali poslovni odjemalec električne energije ima pravico izbrati svojega dobavitelja električne energije.

Poslovni odjemalci Električna energija

Različne možnosti plačila

Mali poslovni odjemalci električne energije imajo možnost široke izbire načinov plačevanja.

Poslovni odjemalci Električna energija

Pravica do obveščenosti

Operaterji in dobavitelji morajo male poslovne odjemalce električne energije obveščati o njihovih pravicah in obveznostih in jim zagotavljati določene informacije.

Poslovni odjemalci Električna energija

Pravice, povezane s pogodbo o dobavi

Mali poslovni odjemalci električne energije imajo pravico do sklenitve pogodbe z dobaviteljem, ki mora imeti predpisano vsebino in obliko.

Poslovni odjemalci Električna energija

Komercialna kakovost

Komercialna kakovost obravnava kakovost ne-tehničnih storitev, ki jih sistemski operaterji (tudi dobavitelji električne energije) nudijo uporabnikom omrežja.

Gospodinjski odjemalci Električna energija

Ali lahko ostanem brez električne energije?

Električna energija predstavlja univerzalno storitev, kar pomeni, da imajo gospodinjski odjemalci pravico do oskrbe na njihovem območju z električno energijo določene kakovosti po razumnih, lahko in jasno primerljivih ter preglednih in nediskriminatornih cenah.

Gospodinjski odjemalci Električna energija

Nakup električne energije iz obnovljivih virov

Iz katerih virov se je proizvedena električna energija, ki jo porabljate, je razvidno z vašega računa za električno energijo. Dobavitelji lahko ponudijo tudi električno energijo izključno iz OVE ali SPTE.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Električna energija

Cena za uporabo omrežja

Cena za uporabo omrežja je cena, ki jo odjemalec električne energije plača za dostop do omrežij, in zajema omrežnino, ki jo določa agencija, ter dodatka k omrežnini, ki ju določa vlada RS.

Gospodinjski odjemalci Električna energija

Omrežnina za elektroenergetsko omrežje

Omrežnino za elektroenergetsko omrežja določa agencija skladno z Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja.

Gospodinjski odjemalci Električna energija

Obrazložitev računa

Račun za dobavljeno električno energijo je sestavljen iz treh vsebinskih sklopov: električna energija, uporaba omrežja ter prispevki, trošarina in DDV.

Gospodinjski odjemalci Električna energija

Pravica do priključitve

Osebe, ki želijo postati uporabniki sistema, imajo pravico do priključitve na sistem.

Gospodinjski odjemalci Električna energija

Pravice, povezane z odklopom

Gospodinjski odjemalci električne energije morajo biti o predvidenem odklopu pravočasno obveščeni.

Gospodinjski odjemalci Električna energija

Kakovost oskrbe

Operater je gospodinjskim odjemalcem električne energije dolžan zagotavljati kakovostno oskrbo oziroma storitve.

Gospodinjski odjemalci Električna energija

Enotni račun

Obveznost plačevanja omrežnine lahko prevzame dobavitelj, tako da uporabniku izstavi enotni račun.

Gospodinjski odjemalci Električna energija

Pravica do pravnega varstva

Agencija odloča na prvi stopnji v sporih med uporabniki sistema in operaterji oziroma operaterjem trga z elektriko in na drugi stopnji o pritožbi v zvezi s soglasjem za priključitev na sistem.

Gospodinjski odjemalci Električna energija

Pravica do nujne oskrbe

Distribucijski operater ne sme ranljivemu odjemalcu odklopiti elektrike oziroma odjema omejiti pod količino oziroma moč, ki je glede na okoliščine nujno potrebna, da ne pride do ogrožanja življenja in zdravja odjemalca ter oseb, ki z njim prebivajo.

Gospodinjski odjemalci Električna energija

Pravica do zasilne oskrbe

Distribucijski operater mora zagotoviti dobavo gospodinjskim odjemalcem električne energije, ki so priključeni na njegov sistem, če jim preneha veljavnost pogodbe o dobavi zaradi ukrepov, ki so posledica insolventnosti ali nelikvidnosti dobavitelja.

Gospodinjski odjemalci Električna energija

Napredni merilni sistemi

Distribucijski operater mora zagotoviti uvajanje naprednih merilnih sistemov.

Gospodinjski odjemalci Električna energija

Pravica do menjave dobavitelja

Gospodinjski odjemalec električne energije ima pravico izbire svojega dobavitelja.

Gospodinjski odjemalci Električna energija

Različne možnosti plačila

Gospodinjski odjemalci električne energije imajo možnost široke izbire načinov plačevanja.

Gospodinjski odjemalci Električna energija

Pravica do obveščenosti

Operaterji in dobavitelji morajo gospodinjske odjemalce električne energije obveščati o njihovih pravicah in obveznostih in jim zagotavljati določene informacije.

Gospodinjski odjemalci Električna energija

Pravice, povezane s pogodbo o dobavi

Gospodinjski odjemalci električne energije imajo pravico do sklenitve pogodbe z dobaviteljem, ki mora imeti predpisano vsebino in obliko.

Gospodinjski odjemalci Električna energija

Spor z dobaviteljem

Dobavitelji električne energije gospodinjskim odjemalcem morajo zagotoviti pregleden, enostaven in brezplačen postopek za obravnavo pritožb odjemalcev.

Gospodinjski odjemalci Električna energija

Kakovost napetosti

Kakovost napetosti je definirana s tehničnim standardom SIST EN 50160, ki določa značilnosti napetosti v javnih omrežjih.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija

Neprekinjenost napajanja

Neprekinjenost napajanja se predpisuje za skupno število in trajanje nenapovedanih kratkotrajnih in dolgotrajnih prekinitev v enem letu na enem prevzemno-predajnem mestu. Predpisano je tudi število napovedanih prekinitev.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija

Cena električne energije

Električna energija je blago, za katerega veljajo zakonitosti ponudbe in povpraševanja, saj se s pogodbo o dobavi električne energije uredijo razmerja med odjemalci in dobavitelji električne energije.

Gospodinjski odjemalci Električna energija

Zasilna oskrba

Distribucijski operater mora samodejno in brez prestopnih rokov zagotoviti dobavo končnim odjemalcem, ki so priključeni na njegov sistem, če jim preneha veljavnost pogodbe o dobavi zaradi ukrepov, ki so posledica insolventnosti ali nelikvidnosti dobavitelja, v skladu s predpisom, ki ureja delovanje trga z električno energijo.

Poslovni odjemalci Električna energija

Kakovost oskrbe

Operater je malim poslovnim odjemalcem električne energije dolžan zagotavljati kakovostno oskrbo oziroma storitve.

Poslovni odjemalci Električna energija

Menjava dobavitelja

Odjemalec lahko z menjavo dobavitelja vpliva na strošek oskrbe z električno energijo, plačilne pogoje in kakovost storitev dobave električne energije.

Poslovni odjemalci Električna energija

Omrežnina za priključno moč

Poslovni odjemalci Električna energija

Priključevanje in dostop do sistema

Poslovni odjemalci Električna energija

Spor z dobaviteljem

Spori med poslovnimi odjemalci in dobavitelji se rešujejo pred pristojnimi sodišči.

Poslovni odjemalci Električna energija

Spor z operaterjem

Agencija odloča na prvi stopnji v sporih med uporabniki sistema in operaterji oziroma operaterjem trga z elektriko in na drugi stopnji o pritožbi v zvezi s soglasjem za priključitev na sistem.

Poslovni odjemalci Električna energija

Pravno varstvo

Agencija odloča na prvi stopnji v sporih med uporabniki sistema in operaterji oziroma operaterjem trga z elektriko in na drugi stopnji o pritožbi v zvezi s soglasjem za priključitev na sistem. Spori med poslovnimi odjemalci električne energije in dobavitelji se rešujejo pred pristojnimi sodišči.

Poslovni odjemalci Električna energija

Moje pravice

Gospodinjski odjemalci električne energije imajo določene pravice, ki so podrobneje predstavljene v nadaljevanju.

Gospodinjski odjemalci Električna energija

Spor z operaterjem

Agencija odloča na prvi stopnji v sporih med uporabniki sistema in operaterji oziroma operaterjem trga z elektriko in na drugi stopnji o pritožbi v zvezi s soglasjem za priključitev na sistem.

Gospodinjski odjemalci Električna energija
— 50 Items per Page
Prikazujem 1 - 50 od 58 rezultatov.