Zasilna oskrba

Operater sistema mora samodejno in brez prestopnih rokov zagotoviti dobavo končnim odjemalcem, ki so priključeni na njegov sistem, če jim preneha veljavnost pogodbe o dobavi zaradi ukrepov, ki so posledica insolventnosti ali nelikvidnosti dobavitelja, v skladu s predpisom, ki ureja delovanje trga z električno energijo.

Gospodinjski odjemalci Električna energija

Moje pravice

Gospodinjski odjemalci električne energije imajo določene pravice, ki so podrobneje predstavljene v nadaljevanju.

Gospodinjski odjemalci Električna energija

Kakovost oskrbe

Kakovost oskrbe v okviru izvajanja dejavnosti operaterja sistema se ugotavlja glede na neprekinjenost napajanja, komercialno kakovost in kakovost napetosti.

Gospodinjski odjemalci Električna energija

Spor z operaterjem

Agencija odloča na prvi stopnji v sporih med uporabniki sistema in operaterji oziroma operaterjem trga z elektriko in na drugi stopnji o pritožbi v zvezi s soglasjem za priključitev na sistem.

Gospodinjski odjemalci Električna energija

Nujna oskrba

Ranljivi odjemalec je gospodinjski odjemalec, ki si zaradi svojih premoženjskih razmer, dohodkov in drugih socialnih okoliščin ter bivalnih razmer ne more zagotoviti drugega vira energije, ki bi mu povzročil enake ali manjše stroške za ogrevanje stanovanjskih prostorov oziroma za najnujnejšo gospodinjsko rabo.

Gospodinjski odjemalci Električna energija

Kako zamenjam dobavitelja?

Odjemalec lahko z menjavo dobavitelja vpliva na strošek oskrbe z električno energijo, plačilne pogoje in kakovost storitev dobave električne energije. Prihranek je možno doseči pri znižanju zneska za dobavljeno količino električne energije kot energenta. Strošek uporabe omrežja, višina prispevkov in trošarine se z menjavo dobavitelja ne spremenijo.

Gospodinjski odjemalci Električna energija

Moja poraba

Dobavitelj mora končne odjemalce brezplačno periodično obveščati o njihovi porabi elektrike, o značilnostih porabe ter o možnostih učinkovite rabe energije, in sicer dovolj pogosto, da lahko odjemalci svojo porabo uravnavajo sami. V ta namen se na računu za dobavljeno električno energijo nahaja podatek o pretekli porabi odjemalca.

Gospodinjski odjemalci Električna energija

Omrežnina za priključno moč

Novi uporabnik ali uporabnik, ki povečuje naročeno moč, mora sistemskemu operaterju plačati ceno priključka na njegovo omrežje. Cena priključka zajema neposredne stroške v zvezi z izdelavo priključka in priključitvijo.

Gospodinjski odjemalci Električna energija
— 50 Items per Page
Prikazujem 51 - 58 od 58 rezultatov.