Videonadzor

Obvestilo zunanjim osebam po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov[1] v evidenci videonadzora ter 76. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Agencija za energijo, Strossmayerjeva ulica 30, 2000 Maribor, tel.: (02) 234 03 00, elektronski naslov: info@agen-rs.si

Odgovorna oseba za obvestilo zunanjim osebam glede obdelave osebnih podatkov:

Robert Beranič, (02) 234 03 00

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO):

mag. Nina Veršnik Škrabar, področni sekretar, e-pošta: dpo@agen-rs.si

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

 

 

EVIDENCA VIDEONADZORA

Namen obdelave osebnih podatkov:

Varnost ljudi in premoženja ter zagotavljanja nadzora vstopa in izstopa v ali iz službenih prostorov.

Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo za ta namen:

Slika, datum in ura posnetka ob vstopu/izstopu v in iz službenih prostorov ter ob vstopu/izstopu oz. prehodi med stopniščnim delom in hodniki med posameznimi etažami.    

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

e) točka prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov in 76. in 77. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Obrazložitev zakonitih interesov:

/

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

Podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave:

/

Neobičajne nadaljnje obdelave, kot so prenosi subjektom v tretje države, spremljanje dogajanja v živo, možnost zvočne intervencije v primeru spremljanja dogajanja v živo:

Spremljanje dogajanja v živo ob gibanju.

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabljajo za določitev tega obdobja:

Največ 130 dni.

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:

Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in ko so za to izpolnjeni pogoji skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov, pravico do popravka, ugovora, izbrisa ali omejitve obdelave.

Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi

Obdelava ne temelji na privolitvi posameznika.

Informacije o tem ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost:

Ne.

Informacije o tem ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi:

Da. Posameznik mora zagotoviti osebne podatke, ki jih določa ZVOP-2. Če podatkov ne zagotovi, se mu zavrne vstop v poslovne prostore agencije.

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

 

[1]   Obvestilo je izdano na podlagi določb 13. člena Splošne uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; Splošna uredba).

Meta informacije
Datum objave
23.05.2023 15:22
Datum posodobitve
24.08.2023 14:33
Področja
Drugo