Kazalniki

Gibanje končne cene električne energije v Sloveniji za značilne poslovne odjemalce v obdobju petih let

Gibanje končne cene električne energije v Sloveniji za značilne gospodinjske odjemalce v obdobju petih let

Maloprodajni indeksi cen v obdobju petih let

Nazaj

Cena za gospodinjske odjemalce

Kljub občutni rasti maloprodajnih cen energije se je povprečna letna končna cena, zaradi posegov Vlade RS v regulirane gradnike končne cene, znižala za 0,7 %. Znižanje končne cene je posledica sprejetih začasnih ukrepov oprostitve plačevanja tarifnih postavk omrežnine za distribucijski in prenosni sistem za vse odjemne skupine v obdobju od 1. februarja do 30. aprila 2022 . V istem obdobju so bili gospodinjski odjemalci in odjemalci na nizki napetosti brez merjenja moči oproščeni tudi plačila prispevka OVE in SPTE. V letu 2022 se je s februarjem znižala trošarina, s septembrom pa se je znižala tudi stopnja DDV, po katerem je obračunana električna energija. Omenjeni ukrepi pojasnjujejo znižanje postavke omrežnine v prvi polovici leta in višino postavk prispevkov ter DDV in trošarine v prvi in drugi polovici leta. Na končno ceno je močno vplival dvig cene energije, ki je na letni ravni v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 znašal 28,6 %. Delež omrežnine v končni ceni električne energije za značilnega gospodinjskega odjemalca je v letu 2022 znašal 25,4 %, delež energije 51 %, delež prispevkov 7 %, delež DDV in trošarine pa 16,6 %.