Dodatne informacije za odjemalce v primeru odpovedi pogodbe o dobavi električne energije s strani dobavitelja

Agencija je podrobneje pregledala postopke enostranskih odpovedi pogodb o dobavi električne energije, s katerimi je bila seznanjena. Zadevni dobavitelji so odjemalcem pogodbe o dobavi enostransko odpovedali, sklicujoč se na spremenjene okoliščine.  Agencija ugotavlja, da na podlagi veljavne zakonodaje do razveze pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin ne pride po samem zakonu niti z enostransko odpovedjo pogodbe, temveč mora stranka, ki se sklicuje na spremenjene okoliščine zahtevati razvezo pogodbe pred sodiščem. Do sodbe sodišča, ki pogodbo razveže (pri čemer ugotavlja, ali so okoliščine res tako spremenjene, da ni mogoče izpolniti namena pogodbe), pogodba obstoji in je vsaka stranka dolžna izpolniti svoje obveznosti po pogodbi.

 

Če torej odjemalec odpovedi pogodbe ni sprejel in vložil zahteve za menjavo dobavitelja, odpoved pogodbe s strani dobavitelja pravno nima učinka, pogodba velja še naprej in dobavitelji niso upravičeni obveščati operaterja, da so od pogodbe o dobavi odstopili.

 

Energetski zakon daje dobaviteljem možnost, da lahko spremenijo splošne pogodbene pogoje ali ceno električne energije, vendar morajo gospodinjske odjemalce najmanj en mesec pred njihovo uveljavitvijo na pregleden in razumljiv način z nameravanimi spremembami seznaniti. Dobavitelj mora gospodinjske odjemalce v tem obvestilu tudi seznaniti, da imajo zaradi sprememb splošnih pogojev ali cene pravico odstopiti od pogodbe in sicer v enem mesecu po uveljavitvi sprememb. Na ta način se odjemalcu omogoči brezplačen odstop od pogodbe o dobavi, če se ne strinja z novo ceno oziroma novimi splošnimi pogoji. Enako velja za male poslovne odjemalce.

 

Dobavitelj ne more enostransko in brez izvedenih vseh predpisanih postopkov odstopiti od pogodbe o dobavi, razen če ni v pogodbi z velikimi poslovnimi odjemalci izrecno dogovorjeno drugače.

 

Odjemalci imajo možnost, da ne glede na vse navedeno razmislijo o zamenjavi dobavitelja. Zadeve na trgu so še vedno negotove in spremenljive, kar lahko prinaša tudi nove priložnosti za druge dobavitelje. Agencija ugotavlja, da je na trgu je še vedno dovolj konkurenčne ponudbe.

 

O navedenih ugotovitvah je agencija zadevne dobavitelje že seznanila. Agencija bo še naprej spremljala oziroma nadzirala obstoječo situacijo in  ukrepala v okviru svojih pristojnosti ali po potrebi predala zadevo drugim pristojnim institucijam.

Meta informacije
Datum objave:
20.10.2021 12:42
Datum posodobitve
20.10.2021 14:16
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Energetske storitve Novice Sporočilo za javnost