Delavnica o razvoju trga z zemeljskim plinom v Sloveniji

Agencija je 16. maja 2018 ob koncu javnega posvetovanja o dokumentu Samoocena in razvojne možnosti slovenskega veleprodajnega trga z zemeljskim plinom pripravila delavnico za zainteresirane deležnike.

 

Posvetovalni dokument je pripravil Institut REKK, vsebuje pa izhodišča za javno obravnavo sedanjih razmer in prihodnjih razvojnih možnostih slovenskega veleprodajnega trga z zemeljskim plinom. Agencija bo v kratkem pripravila in objavila končno obliko dokumenta.

 

Na delavnici z naslovom Razvoj trga z zemeljskim plinom v Sloveniji so poleg predstavnikov REKK, pristojnega ministrstva in agencije sodelovala podjetja plinskega gospodarstva. Udeleženci so izrazili zadovoljstvo, da je bil takšen celovit dokument pripravljen, se strinjali z večino ugotovitev oziroma sklepi, predlagali pa so tudi nekaj manjših dopolnitev. Ker se razmere na trgu spreminjajo, so predlagali tudi, da se oceno v prihodnosti posodablja. Po mnenju Ministrstva za infrastrukturo je dokument dobra strokovna podlaga za prihodnje razvojne odločitve na področju zemeljskega plina.

 

Dokument analizira razmere na slovenskem trgu in delovanje trga glede na kriterije, ki jih določa ciljni model trga (AGTM) za dobro delujoče, likvidne trge. Po teh kriterijih velika večina trgov v državah EU ni dovolj dobro delujočih, tudi slovenski trg ne izpolnjuje navedenih kriterijev. Zaradi velikosti trga tudi ni pričakovati, da bi v Sloveniji lahko razvili likviden veleprodajni trg, vendar pa slovenski trg v praksi deluje in je že dobro povezan s sosednjimi, likvidnejšimi trgi. Udeleženci slovenskega trga imajo dostop do čezmejnih prenosnih zmogljivosti in s tem do trgov in plinskih vozlišč v sosednjih državah. Slovenski odjemalci to tudi uporabljajo in ne občutijo bistvenih ovir. Gibanje cen plina v Sloveniji v zadnjih nekaj letih kaže regionalno konvergenco, veča se tudi delež kratkoročnih pogodb in kratkoročnega zakupa zmogljivosti.

 

Sedanji pravni okvir omogoča izboljšanje delovanja trga, ko bodo docela uveljavljeni tudi omrežni kodeksi. ACER je leta 2015 predlagal, da se likvidnost in delovanje trga dodatno izboljšata z drugimi ukrepi, predvsem z različnimi oblikami povezav med trgi posameznih držav. Posvetovalni dokument analizira konkretne oblike povezav slovenskega trga s sosednjimi, kot jih predvideva AGTM. Poleg opisa teh povezav vsebuje tudi analizo posledic izbire ene ali druge razvojne poti. Za vsako od njih je bila opravljena tudi analiza prednosti, šibkosti, priložnosti in tveganj (SWOT). Analiziranih je bilo pet različnih razvojnih scenarijev, za vsakega so z modelom izračunani stroški in koristi za deležnike v posamezni državi. Izračuni kažejo tudi, da bi bile za slovenski trg koristi predlaganih povezav manjše, kot če ohranimo dosedanje stanje in dosledno izvedemo prilagoditve zahtevam iz tako imenovanega tretjega svežnja in omrežnih kodeksov.

 

Besedilo posvetovalnega dokumenta je na voljo tukaj.

Meta informacije
Datum objave:
22.05.2018 12:58
Datum posodobitve
22.05.2018 13:10
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Maloprodajni trg Prenos Veleprodajni trg Novice
Ključne besede
veleprodajni trg zemeljski plin spajanje trgov posvetovalni dokument