Mnenje Agencije za energijo o predlogu Zakona o Javni agenciji Republike Slovenije za trg in potrošnike in Javni agenciji Republike Slovenije za finančne trge

S predlogom zakona v Agenciji za energijo nismo bili seznanjeni, pri njegovem nastajanju nismo sodelovali, niti nismo bili pozvani k podajanju mnenj, predlogov ali pripomb. Predlog zakona smo od resornega ministrstva prejeli v četrtek popoldan. Odziv na zakon smo posredovali resornemu ministru, rok za posredovanje pripomb je bil prekratek. Pri pripravi tako velikega posega bi si bilo treba prizadevati za vključevanje vseh institucij in doseči širok družbeni konsenz.

 

Navedenega združevanja ne podpiramo, saj je v nasprotju z evropskim pravom in za energetski trg kot tudi za odjemalce ne prinaša koristi. Predlog zakona tudi ne vsebuje nobene finančne ali druge analize, ki bi dokazovale smotrnost oziroma nujnost takšnega združevanja. Združevanje tako obsežnih in po vsebini nezdružljivih področij bi v praksi povzročilo še dodatne stroške. Prav tako bi to pomenilo podaljševanje postopkov odločanja in večjo birokratizacijo.

 

Če pa je cilj pripravljavcev zakona zmanjševanje števila zaposlenih, je ta cilj v očitnem nasprotju z enim temeljnih vidikov neodvisnosti sektorskih regulatorjev, kot jih naslavljajo evropske direktive. Poleg popolne neodvisnosti od kakršnihkoli javnih ali zasebnih interesov se za učinkovito delo regulatorjev namreč zahteva, da lahko sami odločajo o tem, koliko človeških in finančnih virov potrebujejo za uspešno in učinkovito opravljanje svojih nalog.

 

Agencija za energijo med drugim regulira trg z električno energijo in zemeljskim plinom, nadzorujemo veleprodajni trg in finančne transakcije na tem trgu, spremljamo delovanje maloprodajnega trga in vplivamo na končno ceno oskrbe z energijo. Energetika je ena izmed pomembnejših gospodarskih panog države, ki je v javnem interesu. Na tem trgu vlada veliko različnih interesov, še posebej v obdobju, ko se celotna energetika preoblikuje in ko bomo morali najti najboljše rešitve za stroškovno učinkovit prehod na podnebno nevtralno družbo. Hkrati je značilnost trga z energijo ta, da so skoraj vsi udeleženci trga, še posebej tisti, ki upravljajo z omrežji in jih tudi stroškovno regulira agencija, v lasti države. Zato mora regulator s svojim nepristranskim delovanjem in neodvisno od kakršnihkoli političnih ali zasebnih interesov uravnavati interese vseh deležnikov na trgu, vzpostavljati zaupanje v trg in skrbeti, da bo odjemalcu zagotovljena zanesljiva, okolju prijazna in cenovno dostopna energija.

 

Navedeno združevanje bi pomenilo zmanjševanje stopnje neodvisnosti, še več, predlagane določbe o upravljanju in nadzoru, kar vključuje tudi imenovanje in razreševanje vodstva, so celo v nasprotju z evropskim pravom. Energetski regulatorji so bili v prvi vrsti ustanovljeni z namenom, da bodo njihove odločitve neodvisne od ekonomskih in političnih interesov. Ker ima država, vsaj potencialno, ekonomske ali politične interese, mora biti energetski regulator neodvisen tudi od vlade. Na področju energetike je zato v evropskih direktivah (2009/2/ES, 2009/73/ES in tudi 2019/944) eksplicitno zapisano, da je dovoljen samo parlamentarni in sodni nadzor nad energetskim regulatorjem, kar je v Sloveniji že pravilno urejeno. O tem smo ob prenosu tretjega svežnja evropskih direktiv s področja energetike že poročali Evropski komisiji. Če bo prišlo do navedenega združevanja, vsaj na področju energetike tvegamo nepravilen prenos evropskih direktiv v naš pravni sistem in posledično tožbo EK pred sodiščem EU.

 

Večja ko je neodvisnost, boljše deluje trg, večje je zaupanje odjemalcev oziroma potrošnikov v trg, več je koristi za posameznike in družbo kot celoto, za doseganje teh pa si moramo še posebej prizadevati prav v obdobju prehoda na čisto energijo.

 

Meta informacije
Datum objave:
06.10.2020 12:18
Datum posodobitve
06.10.2020 14:59
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Novice Drugi energetski plini
Ključne besede
agencija za energijo združevanje regulatorjev neodvisnost regulatorja