Obvestilo za stranke

Spoštovani!

Seznanjamo vas z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah, s katerim je podaljšana veljavnost spodaj naštetih začasnih ukrepov, ki vplivajo tudi na uveljavljena procesnopravna razmerja med organi in strankami v upravnih postopkih:

-    v primeru fizične vložitve vloge neposredno na agenciji je potrebna predhodna najava, in sicer po telefonu (02) 234 03 00 ali na elektronski naslov info@agen-rs.si;
-    omogoči se vlaganje vlog po elektronski poti brez kvalificiranega elektronskega podpisa (stranke se lahko identificirajo z elektronskim podpisom, ki ni enakovreden lastnoročnemu podpisu, EMŠO ali drugim enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi organ);
-    organ lahko iz ustne obravnave ali drugih procesnih dejanj izključi zainteresirano javnost, če je to potrebno zaradi varovanja zdravja;
-    omejena je pravica do pregledovanja dokumentov upravne zadeve v prostorih agencije, če se stranki ali drugi osebi, ki izkaže pravni interes, lahko pošlje kopija dokumentov zadeve (fizično ali elektronsko);
-    vročanje odločb, sklepov in drugih dokumentov se lahko opravi tudi z vložitvijo v elektronski predal, ki ni varen (tovrstne vročitve se bodo opravile pod pogojem, da bodo naslovniki s tem soglašali in v ta namen sporočili elektronski naslov, kamor naj se jim upravni akti in dokumenti vročijo);
-    izjemoma lahko organ s sklepom podaljša rok za izpolnitev obveznosti, ki je določena s posamičnim upravnim aktom, če stranka v zahtevi za podaljšanje roka ustrezno utemelji, da obveznosti zaradi upravičenega razloga ne more pravočasno izpolniti; prav tako lahko organ podaljša rok za izdajo in vročitev odločbe, ki je ne more izdati v zakonitem roku zaradi razlogov na strani stranke ali organa, povezanih z nalezljivo boleznijo, vendar ne več kot za dva meseca.

Odlok velja tri mesece, to je do 19. 5. 2022.

                                                                                                      mag. Duška Godina l.r.,
Maribor, 21. 2. 2022                                                                     direktorica Agencije za energijo

Meta informacije
Datum objave:
21.02.2022 11:30
Datum posodobitve
21.02.2022 11:38
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Novice Drugi energetski plini