Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema v obdobju 2016-2018

Agencija za energijo je skladno z Aktom o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 66/15) in ob upoštevanju analiz poslovanja elektrooperaterjev v preteklih obdobij, projekcij porabe električne energije in naložbenih načrtov elektrooperaterjev določila višino upravičenih stroškov za sistemskega operaterja električne energije, družbo ELES, d.o.o., in distribucijskega operaterja električne energije, družbo SODO, d.o.o. S tem je agencija uveljavila pogoje za določitev tarifnih postavk za omrežnine elektrooperaterjev v obdobju 2016‒2018. Za pokrivanje različnih letnih upravičenih stroškov v obdobju 2016‒2018 je potrebna medletna izravnava sprememb tarifnih postavk omrežnine, in sicer:

  • tarifne postavke omrežnine za prenosni sistem se bodo glede na izhodiščno leto 2015 v letu 2016 znižale za 1,03 %, prav tako tudi v letih 2017 in 2018 glede na predhodno leto;
  • tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem se bodo glede na izhodiščno leto 2015 v letu 2016 zvišale za 1,52 %, prav tako tudi v letih 2017 in 2018 glede na predhodno leto.

Navedene spremembe tarifnih postavk omrežnine imajo zaradi različnih sprememb tarifnih postavk omrežnine za prenosni oziroma distribucijski sistem različen vpliv pri končnih odjemalcih. Tako bo:

  • značilni gospodinjski odjemalec z letno porabo 3500 kWh bo v letu 2016 imel višji letni strošek omrežnine za 1,09 EUR, v letu 2017 za 1,79 EUR in v letu 2018 za 1,79 EUR glede na predhodno leto;
  • značilni industrijski odjemalec z letno porabo 50 MWh bo v letu 2016 imel višji letni strošek omrežnine za 30,48 EUR, v letu 2017 za 39,69 EUR in v letu 2018 za 40,76 EUR glede na predhodno leto;
  • značilni industrijski odjemalec z letno porabo 2 GWh bo v letu 2016 imel nižji letni strošek omrežnine za 105,54 EUR, medtem ko se bo v letu 2017 omrežnina zvišala za 237,97 EUR in v letu 2018 za 246,01 EUR glede na predhodno leto;
  • značilni industrijski odjemalec z letno porabo 24 GWh bo v letu 2016 imel nižji letni strošek omrežnine za 1738,32 EUR, medtem ko se bo v letu 2017 omrežnina zanj zvišala za 2369,76 EUR in v letu 2018 za 2452,08 EUR glede na predhodno leto.

Tarifne postavke za omrežnine so objavljene v Uradnem listu RS št. 99/15.

Meta informacije
Datum objave:
22.12.2015 09:18
Datum posodobitve
22.12.2015 09:35
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Novice
Ključne besede
električna energija omrežnina distribucija distribucijski sistem prenos prenosno omrežje tarifne postavke elektroenergetski sistem