Slovenski energetski regulator med vodilnimi v Evropi na področju spodbujanja inovacij

V luči prizadevanj EU za izpolnitev zelenega dogovora je potekal tudi včerajšnji evropski Forum energetske infrastrukture (Energy Infrastructure Forum). Ta vsako leto v organizaciji Evropske komisije poteka v Kopenhagnu, letos pa je bil izveden videokonferenčno. Na njem je sodeloval tudi predstavnik Agencije za energijo, saj je po oceni organizatorjev slovenski energetski regulator pri spodbujanju inovativnega razvoja omrežij, razvoja trga in novih storitev med vodilnimi v Evropi.


Z vidika doseganja ciljev EU na področju podnebne nevtralnosti so bili na letošnjem forumu obravnavani nove smernice za panevropsko energetsko omrežje ter trajnostni vidiki razvoja energetske infrastrukture. Evropska komisija poziva države članice k čimprejšnji reviziji evropske uredbe TEN-E, ki bi omogočila uresničitev zavez iz zelenega dogovora do leta 2050. Namen preoblikovanja je zagotoviti nadaljnje vključevanje novih tehnologij in obnovljivih virov skupaj z rabo nizkoogljičnih plinov in vodika. Infrastruktura, ki jo podpira Evropska komisija tudi prek projektov skupnega interesa (PCI), bo še naprej deležna izdatnih finančnih spodbud, pri čemer bodo morali projekti izkazovati uporabo inovativnih rešitev, sinergij in višjo stopnjo integracije v prenosne in distribucijske sisteme. Forum poziva države članice in energetske regulatorje, da še bolj spodbujajo celovit pristop k razvoju omrežij, vključno s tehnološkim razvojem in večjim uvajanjem inovacij v električna in plinska omrežja, ki se mora odraziti tudi v načrtih razvoja omrežij. Forum pozitivno ocenjuje delo evropskega združenja regulatorjev CEER in posledično nacionalnih energetskih regulatorjev z vidika napredka na tem področju.


Velik poudarek je namenjen tudi učinkovitemu izkoriščanju prednosti inovativnih tehnologij. Na področju digitalizacije in novih tehnologij ter posledično pametnih omrežij je zdaj najpomembnejše spodbujanje inovacij. Pristop slovenskega energetskega regulatorja, Agencije za energijo, pri spodbujanju raziskav in razvoja ter inovacij v Sloveniji, katerega trenutno izvajanje je med najnaprednejšimi v državah EU (poleg Velike Britanije, Nizozemske in Italije), je na posebno povabilo organizatorjev na forumu predstavil mag. David Batič, vodja sektorja za razvoj in monitoring trga. Metoda reguliranja z uporabo spodbud na področju inovativnih tehnologij se uporablja in razvija v Sloveniji že od leta 2013. V sedanjem regulativnem obdobju agencija spodbuja raziskovalno-inovacijske projekte in inovativne investicije operaterjev omrežij na podlagi dodatnega upravičenja stroškov elektrooperaterjev ter direktnih in indirektnih finančnih spodbud. Tako je do sedaj agencija kvalificirala že 22 raziskovalno-inovacijskih projektov, na področju investicij operaterjev prenosa in distribucije električne energije pa je bilo npr. v letu 2019 kot inovativnih kvalificiranih 11 odstotkov investicij v distribuciji in prenosu, pri čemer prevladujeta naložbi NEDO in SINCRO.GRID.


Agencija za energijo tako poleg zagotavljanja stroškovno učinkovitega razvoja varnih in zanesljivih sistemov za prenos in distribucijo energije hkrati spodbuja tudi razvoj inovacij in s tem podpira učinkovit razvoj energetskega trga. Pri tem je zlasti pomembno optimalno izkoriščanje prednosti pametnih omrežij, katerih razvoj narekuje med drugim tudi vse celovitejše vzpostavljanje trga s prožnostjo in vključitev aktivnega odjema. Vse to zahteva spremembo miselnosti za učinkovito transformacijo elektroenergetskega sektorja, vlaganja v nove tehnologije in inovativne pristope ter nove energetske storitve, hkrati pa je tudi imperativ delovanja energetskega sektorja v novih razmerah. Agencija za energijo za naslednja regulativna obdobja načrtuje dopolnjevanje metodologij reguliranja v smeri doseganja še boljših rezultatov na tem področju.

 

Meta informacije
Datum objave:
30.10.2020 14:40
Datum posodobitve
30.10.2020 16:03
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Pametna omrežja Energetske storitve Novice