Vlada RS odobrila 10 milijonov evrov za podpore novim projektom OVE in SPTE

Vlada RS odobrila 10 milijonov evrov za podpore novim projektom OVE in SPTE, vendar javnega poziva zaradi potrebne predhodne odobritve spremenjene sheme s strani Evropske komisije zaenkrat še ne bo.

Potencialne investitorje v proizvodne naprave na obnovljive vire energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom (v nadaljevanju OVE in SPTE) obveščamo, da je Vlada RS na 72. dopisni seji 23. septembra 2015 sprejela Energetsko bilanco, kjer je v okviru Načrta delovanje podporne sheme za električno energijo, proizvedeno iz OVE in v SPTE, odobrila 10 milijonov evrov za nove vstope proizvajalcev v podporno shemo OVE in SPTE. S tem so zagotovljena sredstva za nove projekte v proizvodne naprave OVE in SPTE, ki jih bo Agencija za energijo (v nadaljevanju agencija) razpisala v okviru javnega poziva.

Javni poziv bi agencija skladno z EZ-1 sicer morala objaviti do 1. oktobra, vendar je predhodno treba počakati na odobritev sprememb podporne sheme OVE in SPTE s strani Evropske komisije (v nadaljevanju Komisija). Podporna shema je bila namreč z EZ-1 toliko spremenjena, da je Slovenijo obvezala k potrditvi sprememb s strani Komisije. Komisija je shemo pregledala in od Slovenije zahtevala dodatna pojasnila glede njenega izvajanja, ki so bila Komisiji tudi posredovana. Hkrati je Komisija Slovenijo pozvala, da naj poda zagotovilo, da do potrditve sprememb sheme z njihove strani sredstev v okviru z EZ-1 uveljavljene sheme OVE in SPTE ne bo dodeljevala, kar je Slovenija tudi storila.

Poleg tega mora vlada uveljaviti še podzakonske akte, ki bodo opredelili nujne zakonodajne podlage za dodeljevanje sredstev v okviru javnih pozivov (uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni iz OVE in v SPTE, vključno z metodologijo določanja RSEE in uredbo o pripravi napovedi položaja proizvodnih naprav).

Tako bo agencija javni poziv lahko izvedla šele, ko bo Komisija potrdila uzakonjene spremembe podporne sheme OVE in SPTE in ko bodo hkrati uveljavljeni tudi za izvedbo poziva potrebni podzakonski akti.

Meta informacije
Datum objave:
01.10.2015 15:09
Datum posodobitve
05.10.2015 09:31
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Novice
Ključne besede
ove obnovljivi viri soproizvodnja spte podpora poziv