Vzpostavljeni pogoji za uporabo pilotne dinamične omrežninske tarife

Na področju spodbujanja naložb v pametna omrežja v regulativnem obdobju 2016–2018 je Agencija za energijo na podlagi metodologije uvrstila v shemo izvedbenih spodbud dva od štirih prijavljenih pilotnih projektov, in sicer projekt »Flex4Grid« (distribucijsko območje Elektro Celje d.d.) ter projekt »Izravnava konic/prilagajanje odjema na področju RTP Breg« (distribucijsko območje Elektro Maribor d.d.). Izvedbene spodbude so v veljavnem regulativnem obdobju osredotočene na testiranje učinkovitosti aktivnega vključevanja odjemalcev v programe prilagajanja odjema z uporabo dinamičnega tarifiranja.

Do konca leta 2018 bo lahko do 10.000 gospodinjskih oziroma malih poslovnih odjemalcev na pregleden način sodelovalo v programih prilagajanja odjema na podlagi pilotne dinamične omrežninske tarife, ki jih bosta izvajali distribucijski podjetji v okviru omenjenih projektov. Uporabljena bo kritična konična tarifa, ki je namenjena dinamični preusmeritvi končnih odjemalcev z obremenitve sistema v času konic na obremenitev zunaj konic ob upoštevanju razpoložljivosti energije iz obnovljivih virov energije, energije, pridobljene v soproizvodnji električne energije in toplote z visokim izkoristkom, in porazdeljenega pridobivanja električne energije.  

Minimalno obdobje vključenosti posameznega odjemalca v program prilagajanja odjema je eno leto. Vključevanje uporabnikov v projekt mora biti izvedeno na podlagi preglednega in nediskriminatornega načina izbire. Elektrooperater mora končnega odjemalca, ki je na podlagi soglasja vključen v projekt, obvestiti o začetku in trajanju obračuna omrežnine po pilotni tarifi in mu v tem obdobju zagotavljati razčlenjen obračun omrežnine po vseh tarifnih postavkah.

Agencija bo izvajala nadzor nad izvajanjem projektov. Analiza učinkovitosti programov bo podlaga za nadaljnje odločitve agencije glede uvajanja dinamičnega tarifiranja na področju omrežninskih tarif.

Več o postopku uvrstitve obeh projektov in kratek opis kvalificiranih projektov najdete na tej povezavi.

 

Meta informacije
Datum objave:
29.09.2016 14:51
Datum posodobitve
30.09.2016 13:05
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Pametna omrežja Energetske storitve Novice
Ključne besede
prilagajanje odjema dinamične tarife pametna omrežja energetske storitve