Pravila in pogoji uporabe

1. UVODNA POJASNILA
 
Upravljavec-obdelovalec osebnih podatkov je Agencija za energijo (v nadaljevanju agencija). S podatki, ki ste jih agenciji zaupali v obdelovanje se ravna zakonito, varno, pregledno in pošteno. Agencija se zaveda naložene odgovornosti, ki ji je bila zaupana s prenosom teh podatkov. Vsled temu so v nadaljevanju navedene ključne informacije glede obdelave podatkov, dolžnosti agencije kot upravljavca-obdelovalca in vaših pravic skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov ter veljavno zakonodajo. Ta pravila so objavljena tukaj.
 
Upravljavec je imenoval pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO), ki ažurno spremlja skladnost obdelav z veljavnimi predpisi in standardi, ocenjuje učinke obdelave osebnih podatkov ter sodeluje z nadzornimi organi. Za vsa vprašanja in za izvajanje pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov je DPO razpoložljiv na: dpo@agen-rs.si.
Upravljavec je imenoval pooblaščene osebe za uporabniško podporo, ki so pooblaščene za obdelavo podatkov v obsegu odpravljanja napak storitve.
 
Spletna storitev »Primerjalnik stroškov omrežnine« (v nadaljevanju Primerjalnik) je namenjena izključno individualni oziroma osebni rabi za namene, navedene v nadaljevanju. Prosimo, uporabljajte to storitev odgovorno in se izogibajte uporabi zavajajočih podatkov. Agencija ne prevzema odgovornosti za morebitne škodljive prakse ali izkrivljene objave, ki izhajajo iz uporabe storitve. Prizadevamo si za varno in zanesljivo informacijsko okolje ter bomo v primeru zlorab ukrepali v skladu z veljavno zakonodajo.
 
 
2. VRSTE PODATKOV
 
V informacijski rešitvi Primerjalnik se obdelujejo naslednji osebni podatki:
 
 • ime, srednje ime (opcijsko, če jih ob registraciji posreduje uporabnik) in priimek uporabnika;
 • zaslonsko ime (uporabniško ime za prijavo);
 • e-pošta uporabnika;
 • identifikatorja merilnega mesta (identifikator lasten operaterju in enolični standardni identifikator GSRN) – opcijsko, če se ti podatki ne anonimizirajo pred obdelavo pri agenciji;
 • merilni podatki uporabnika sistema (letni profil uporabe sistema):
  • izmerjena delovna energija v intervalu 15 minut in
  • potrebni časovni agregati izmerjene delovne energije;
 • tehnični in tehnološki identifikatorji potrebni za uporabo aplikacije (izvorni/ponorni naslovi v komunikacijskih protokolih in piškotki oz. drugi identifikatorji).
 
Podatki o obisku spletne storitve se zbirajo in shranjujejo označeni z enoličnimi identifikatorji (piškotki), ki so povezani z napravo oz. brskalnikom, ki ga uporablja uporabnik za lažje zagotavljanje ohranjanje nastavitev med sejami brskanja - edina oblika piškotkov so sejni oziroma začasni piškotki, ki so namenjeni za overjanje znotraj posamične seje in ki v okviru te seje shranjujejo zgodovino uporabnikovih aktivnosti (HTTP zahtev) od začetka seje (prijave) do zaključka seje (odjave ali poteka veljavnosti seje). Podatki o seji (identifikacijska številka seje, potek veljavnosti piškotka) se shranjujejo v (začasnem) pomnilniku seje na strani strežnika (aplikacija Primerjalnik), podatki o nastavitvah uporabnika pa se shranjujejo v lokalnem pomnilniku na strani spletnega odjemalca (uporabnika).
 
Omejitev odgovornosti glede obsega obdelave:
Spletna storitev Primerjalnik temelji na vhodnih podatkih vsebovanih v datoteki CSV, ki jo uporabniki pridobijo iz spletnega portala MojElektro. Obdelava podatkov v spletni storitvi Primerjalnik vključuje zgolj tehnično validacijo, kar pomeni, da obdelovalec programsko ne more razpoznati vsebovanje morebitnih drugih osebnih podatkov v sami datoteki – vsebinska validacija (npr. uporabnik vključi v datoteko dodatne osebne podatke s prepisovanjem podatkov, ki jih Primerjalnik ne obdeluje). Agencija ne prevzema nikakršne odgovornosti za obdelavo tovrstnih manipuliranih vhodnih CSV datotek iz vidika varstva osebnih podatkov.
 
   
3. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
 
Spletna storitev Primerjalnik je namenjena zagotavljanju enostavne, pravilne, varne, učinkovite in brezplačne primerjave stroškov omrežnine. Osebni podatki se obdelujejo samo in izključno za potrebe uporabnika in le za časovno obdobje, ki je tehnično oz. tehnološko pogojeno za obdelavo. 
Uporaba Primerjalnika je prostovoljna in je namenjena informiranju oz. ozaveščanju uporabnika, da se lahko seznani z vplivi nove metodologije obračunavanja na stroške uporabe omrežja glede na podan profil uporabe omrežja. Obdelava osebnih podatkov temelji na privolitvi uporabnika ob prvi uporabi storitve Primerjalnik na spletni strani agencije. 
 
Rok hrambe 15-minutnega profila odjema in časovnih agregatov delovne energije je omejen na čas potreben za obdelavo teh podatkov in izračune Primerjalnika in je zamejen na časovni interval 15 minut po prejetju podatkov. Vsi podatki prenešeni oz. naloženi naknadno po registraciji uporabnika se torej po njihovi obdelavi samodejno izbrišejo v zamejenem časovnem intervalu. 
Dnevniki vsakokratne privolitve obdelav se hranijo dve leti, razen v primeru zahteve uporabnika po izbrisu teh podatkov. 
 
Če je treba na eksplicitno zahtevo uporabnika za zagotovitev uporabniške pomoči, ko gre za tehnična (tehnološka) vprašanja, osebne podatke zbrati ponovno zaradi izvajanega sprotnega samodejnega brisanja pred/po obdelavo/obdelavi v aplikaciji, daje s privolitvijo teh pogojev uporabnik tudi privolitev k zbiranju osebnih podatkov prek ločenih komunikacijskih kanalov (uporabnik v procesu nudenja pomoči prejme navodila) v ločeno začasno zbirko, izrecno za namene odpravljanja napak na zahtevo uporabnika. V tem primeru se podatki brišejo po izvedeni obravnavi oz. po zaprtju obravnave. Agencija pri tem odgovornost za skladnost obdelave teh osebnih podatkov prevzema izključno od vstopa teh podatkov v informacijsko infrastrukturo agencije pod pogojem, da je bil uporabljen predpisan način izmenjave teh podatkov. 
 
Podatkov ne posredujemo drugim pogodbenim upravljavcem razen, če je to nujno potrebno za odpravljanje tehničnih (tehnoloških) napak ali drugih težav pri uporabi Primerjalnika: če je izvedljivo pred posredovanjem poskrbimo za dodatne ukrepe kot so psevdominizacija ali anonimizacija podatkov. Vsi podatki se obdelujejo na infrastrukturi, ki se nahaja fizično na sedežu agencije, za katero veljajo ZVOP-2 in Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR). Podatkov ne prenašamo v tretje države (države izven Evropske unije) ali k mednarodnim organizacijam.
 
Upravljavec celovito digitalno posluje. Izvajajo se ukrepi za zaščito pravic in svoboščin uporabnika ter zakonitih interesov. Uporabnik ima najmanj pravico do osebnega posredovanja upravljavca, do izražanja lastnega stališča in izpodbijanja odločitev.
 
Drugi vidiki zagotavljanja uporabniške pomoči
 
Agencija si pridržuje pravico določiti način izmenjave osebnih podatkov v procesu uporabniške pomoči, ki zagotavlja minimalno raven informacijske varnosti (varen komunikacijski kanal za izmenjavo podatkov). V kolikor uporabnik s predpisanimi pogoji ne bo soglašal, agencija uporabniške pomoči ne bo zmožna zagotoviti ali bo pogojevala dodatne ukrepe na strani uporabnika (anonimizacijo podatkov pred obdelavo na podlagi podanih navodil ipd.).
 
 
4. PREGLEDNOST OBDELAVE IN PRAVICE UPORABNIKA
 
Ustava RS ter veljavni evropski in nacionalni predpisi zagotavljajo vrsto pravic glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov:
 
 • pravica do obveščenosti o obdelavi vaših osebnih podatkov,
 • pravica dostopa do osebnih podatkov: pomeni, da imate pravico od nas kot upravljavca pridobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do teh osebnih podatkov in dodatnih informacij (namen obdelave, vrste podatkov, uporabnike podatkov, obstoj pravic in možnosti pritožbe, viri podatkov, morebitno avtomatizirano odločanje ali posebno profiliranje),
 • pravica do popravka pomeni, da imate pravico doseči, da kot upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravimo vaše netočne osebne podatke; ob upoštevanju namenov obdelave, imate tudi pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave,
 • pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«) pomeni, da imate pravico doseči, da kot upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, če so izpolnjeni predpisani pogoji (obdelava ni več potrebna, preklic privolitve in neobstoj druge pravne podlage, utemeljen ugovor, nezakonita obdelava, izbris zahtevajo veljavni predpisi oz. podobno),
 • pravica do omejitve obdelave pomeni pravico, da dosežete, da kot upravljavec omejimo obdelavo vaših podatkov, če oporekate točnosti podatkov ali če ste vložili ugovor ali če je obdelava nezakonita ali če obdelava ni več potrebna za upravljavca, temveč za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov,
 • pravica do prenosljivosti pomeni pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste nam jih posredovali kot upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas pri tem kakorkoli ovirali (velja za podatke, ki jih obdelujemo avtomatizirano na podlagi privolitve),
 • pravica do ugovora pomeni, da lahko proti nekaterim vrstam obdelav vaših osebnih podatkov (javni interesi, zakoniti interesi upravljavca) kadar koli ugovarjate in moramo dokazati legitimne interese za obdelavo oziroma prenehati z obdelavo,
 • pravica glede samodejne obdelave in profiliranja pomeni, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne ali podobne učinke v zvezi z vami, če ni to nujno potrebno, predpisano ali če v to ne privolite.
 
Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij lahko kontaktirate pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO) pri agenciji.
 
Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu. V Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec RS (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, fax: 01 230 97 78,  e pošta: gp.ip@ip-rs.si).
 
 
5. SPREMEMBA PRAVIL IN POGOJEV UPORABE
 
Agencija si pridržuje pravico, da ta pravila in pogoje uporabe kadarkoli ažurira. O vseh spremembah bomo uporabnike obvestili na naši spletni strani.
Spremembo teh pravil in pogojev boste zaznali tudi na način, da bo od vas zahtevano ponovno strinjanje s pravili in pogoji v aplikaciji Primerjalnik.
 
Meta informacije
Datum objave
20.12.2023 10:20
Datum posodobitve
28.12.2023 22:26