Prenova metodologije obračunavanja omrežnine in tarifnega sistema

Agencija začenja projekt prenove metodologije obračunavanja omrežnine za področje oskrbe z električno energijo. Nova metodologija za obračun mora upoštevati razvojne vidike in zahteve uveljavljenega svežnja evropskih direktiv in uredb »Čista energija za vse Evropejce«, ki v ospredje postavlja razpršene vire proizvodnje in aktivno vlogo odjemalca.

 

Slovenski elektroenergetski sistem je izpostavljen koreniti preobrazbi. Električna energija se proizvaja in uporablja na različne načine, na različnih lokacijah in v različnih obdobjih. Proizvodnja električne energije postaja vse bolj decentralizirana in iz različnih virov (v prihodnje zgolj iz obnovljivih oz. okoljsko nevtralnih). Pričakovati je, da bosta elektrifikacija prometa in ogrevanje povzročila bistveno večje povpraševanje. Spremembe v rabi energije lahko koristijo odjemalcem in celotni družbi, vendar obenem predstavljajo velik izziv za slovenska elektroenergetska omrežja, saj so zmogljivosti omrežja omejene.  Spremenjeni pretoki energije lahko povečajo padec zagotovljene kakovosti ter posledično vplivajo na stroške operaterja ter zamude pri priključevanju novih odjemalcev. Pomembno je, da se te spremembe učinkovito upravljajo, ne da bi pri tem nastali nepotrebni dodatni stroški. Zagotoviti je treba pošteno obravnavo odjemalcev - tako aktivnih odjemalcev kot tudi tistih, ki niso zmožni aktivno sodelovati na energetskih trgih oziroma se uvrščajo med ranljive.

 

Preoblikovanje energetskega sistema ustvarja številne priložnosti in izzive za elektroenergetska omrežja in posledično tudi regulatorja. Agencija je zavzela stališče, da je ključen del odziva na te izzive zagotavljanje ustreznih cenovnih signalov v obliki tarif za dostop do omrežja. Cilj regulatorja je zagotoviti učinkovito in prožno uporabo elektroenergetskih omrežij, ki omogoča vsakemu uporabniku potreben dostop in koriščenje novih tehnologij in storitev, hkrati pa se je na splošno treba izogniti nepotrebnim stroškom na računih za oskrbo z električno energijo. Ob tem agencija prepoznava naslednje prednostne naloge:

  • omogočanje rasti povpraševanja, zlasti zaradi novih nizkoogljičnih tehnologij, ob hkratnem upravljanju omejitev v omrežjih;
  • upravljanje omejitev na distribucijskih omrežjih kot posledica povečanja proizvodnje, ki se nanje priključuje;
  • učinkovit vmesnik med prenosom in distribucijo;
  • opolnomočenje odjemalcev v aktivnejšo vlogo ob ustrezni zaščiti ranljivih skupin.

Pogoj za učinkovitost ustreznih regulativnih rešitev na področjih prednostnih nalog je učinkovita uporaba naprednih merilnih sistemov ter z njimi povezanih podatkovnih storitev, zagotavljanje aktivnega obratovanja distribucijskih omrežij, učinkovita koordinacija med elektrooperaterjema in zagotavljanje ustrezne ravni digitalizacije v sektorju.

 

Cilj zadevnega projekta je zagotoviti učinkovitejši dostop do omrežja in uporabe omrežja ter boljše izpolnjevanje potreb uporabnikov oziroma povečanje učinkovitosti omrežij ob upoštevanju regulativnih načel in dodatnih vidikov. Agencija bo projekt podprla z ustreznim zunanjim izvajanjem storitev  in javnim posvetovalnim procesom, v katerega želi vključiti vso zainteresirano javnost.

 

Glavni rezultat projekta bo prenova metodologije obračunavanja vključno z novim tarifnim sistemom. Med pričakovanimi rezultati so tudi predlogi sprememb, s katerimi se bo uporabnike spodbudilo k učinkoviti uporabi omrežja v časovnih obdobjih ali geografskih lokacijah, kjer je več prostih zmogljivosti, ki bodo posledično zmanjšale potrebo po novih naložbah.

 

Novo metodologijo bo agencija smiselno upoštevala v splošnem aktu, s katerim bo določila metodologijo za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje za naslednja regulativna obdobja.

 

Meta informacije
Datum objave:
22.07.2020 12:06
Datum posodobitve
17.08.2020 13:47
Področja:
Električna energija Distribucija Prenos Pametna omrežja Novice
Ključne besede
omrežnina omrežninske tarife tarife