Obnovljivi viri in učinkovita raba energije - nižji stroški, manj onesnaževanja, večja zanesljivost oskrbe z energijo

Na tej strani najdete informacije o pridobitvi deklaracij, podpor in potrdil o izvoru, o učinkoviti rabi, zakonodaji in še več.

 

 

Izkoriščanje obnovljivih virov energije ima v nacionalni energetski politiki Slovenije pomembno mesto. Eden pomembnejših ukrepov energetske politike Slovenije pri razvoju uporabe OVE je shema državne pomoči za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in v soproizvodnji električne energije in toplote z visokim izkoristkom. Podporna shema OVE in SPTE se v Sloveniji izvaja od leta 2009.

 

Zaveze podnebno-energetskega svežnja EU, uveljavljenega leta 2009, so morale biti na ravni EU v letu 2020 izpolnjene. Slovenija je do leta 2020 morala doseči 25-odstotni skupni delež OVE v končni porabi energije vendar ocena, podana s strani Inštituta Jožef Stefan, nakazuje na 1,5-odstotni zaostanek za ciljnim deležem. Na področju učinkovite rabe energije je Slovenija po oceni Evropske komisije med 15 državami, ki kumulativno obvezo prihrankov končne porabe energije sproti izpolnjujejo. V okviru podporne sheme je bilo v letu 2020 iz obnovljivih virov proizvedenih 614.149 MWh električne energije. Če bi bili na javnih pozivih izbrani projekti izvedeni, bi se lahko proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov v letu 2023 več kot podvojila.

 

V podporno shemo OVE in SPTE je bilo ob koncu leta 2020 vključenih 3839 proizvodnih naprav. Med njimi prevladujejo sončne elektrarne, ki jih je 3297. Večina jih je bila postavljena v obdobju 2010–2012. Takrat so bile tudi vrednosti podpor za električno energijo, proizvedeno v sončnih elektrarnah, glede na vrednost naložb v sončne elektrarne zelo ugodne. Ob koncu leta 2012 so se te podpore močno znižale in posledično se je zmanjšalo tudi zanimanje za njihovo izvedbo.

 

Več lahko preberete v Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji 2020.

 

 

Meta informacije
Datum objave
03.10.2014 16:07
Datum posodobitve
12.10.2021 10:50