Prispevek od presežnih tržnih prihodkov

Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (Uradni list RS, št. 158/22 in 49/23, v nadaljevanju ZNPOVCE)

 

Z ZNPOVCE so bili med drugim uveljavljeni tudi interventni ukrepi za izvajanje Uredbe Sveta (EU) 2022/1854 z dne 6. oktobra 2022 o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije. Eden od teh ukrepov je obvezna določitev omejitve tržnih prihodkov proizvajalcev električne energije od prodaje in dobave električne energije na trgu v obdobju od 1. decembra 2022 do 30. junija 2023, ki je opredeljena v 11. členu ZNPOVCE. 

 

Zaradi zagotavljanja boljše učinkovitosti izvajanja navedenega ukrepa je Vlada Republike Slovenije aprila 2023 uveljavila spremembo 11.–14. člena ZNPOVCE, s katero je znižala prvotno določeno zgornjo mejo tržnih prihodkov od prodaje električne energije s 180 EUR/MWh na 160 EUR/MWh, opredelila proizvajalce, ki so zavezanci za plačilo presežnih tržnih prihodkov, ter Agenciji za energijo naložila, da po uradni dolžnosti ugotavlja višino presežnih tržnih prihodkov pri zavezancih ter jim izdaja odločbe o obveznosti plačila le-teh.

 

Zavezanci za plačilo presežnih tržnih prihodkov so proizvajalci električne energije, pri katerih je vsota skupne instalirane električne moči proizvodnih naprav iz virov iz prvega odstavka 12. člena ZNPOVCE večja od 100 kW.

Kot presežni tržni prihodek, ki je prihodek proračuna Republike Slovenije, se opredeli tisti del tržnih prihodkov proizvajalcev (iz prejšnjega odstavka) od na trgu prodane in v obdobju od 1. decembra 2022 do 30. junija 2023 dobavljene električne energije, proizvedene v Republiki Slovenije, ki presega vrednost 160 EUR/MWh.

 

Zavezanci so v skladu s 14. členom ZNPOVCE za vse proizvodne naprave (ki so v njihovi lasti ali upravljanju) obvezani voditi evidence prodane in dobavljene električne energije za obdobje  od 1. decembra 2022 do 30. junija 2023 ter jih na objavljenem obrazcu, skupaj z izračunom presežnih tržnih prihodkov, do 31. avgusta 2023 posredovati Agenciji za energijo (v nadaljevanju agencija).

 

Iz obveznosti plačila presežnih tržnih prihodkov je izvzeta električna energija:

  1. prodana na izravnalnem trgu, na trgu sistemskih storitev in po pogodbah o prerazporejanju električne energije za potrebe sistemskega operaterja,
  2. ki je proizvedena iz naftnih derivatov, če je obratovalni čas proizvodne naprave manj kot 500 ur na proizvodno enoto na letni ravni pri obratovanju na naftne derivate, in je priključena na 110 kV omrežje,
  3. proizvedena v proizvodnih napravah, ki so v neposredni lasti proizvajalcev, ki so hkrati trgovci ali dobavitelji, in katerih prihodki na MWh proizvedene električne energije so že omejeni zaradi državnih ukrepov uvedbe najvišje dovoljene drobnoprodajne cene električne energije in hkrati ukrepov z učinkom nadomestila škode.

 

V primeru, da stroškovna cena proizvodnje električne energije iz posameznega vira pri zavezancu presega vrednost omejitve tržnih prihodkov 160 EUR/MWh, lahko poda na agencijo zahtevo za zvišanje vrednosti omejitve tržnih prihodkov. Zahtevi mora priložiti verodostojna dokazila, ki izkazujejo dejansko stroškovno vrednost proizvodnje električne energije v proizvodni napravi v obdobju 1. 12. 2022–30. 6. 2023. Agencija preveri vloženo zahtevo in o morebitnem zvišanju meje tržnih prihodkov odloči z odločbo.


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
23.05.2023 15:22
Datum posodobitve
01.09.2023 08:47
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Maloprodajni trg Zakonodaja Drugo