Poraba zemeljskega plina se bo obračunavala v kWh

Nova Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom nadomešča dosedanjo iz leta 2007 ter vsebinsko posodablja elemente trga, tudi v skladu z Energetskim zakonom in evropskimi omrežnimi kodeksi za zemeljski plin, spremembe pa bodo začele veljati z januarjem 2017. Med drugim poenostavlja postopek menjave dobavitelja zemeljskega plina, za odjemalce pa bo najbolj opazna sprememba na področju obračunavanja porabe plina in omrežnine – po novem bo obračun v energijskih enotah, v kWh ali MWh, temu prilagojena pa bo tudi omrežnina.

Za odjemalce je pomembno, da spremembe ne bodo vplivale na samo ceno zemeljskega plina, tudi merilne naprave ostajajo iste in bodo še naprej merile v volumetričnih enotah. Spremembo pa bodo opazili na računih, kjer bodo količine izražene v obeh enotah, torej v standardnih kubičnih metrih in kilovatnih urah, cene pa samo še v evrih na kilovatno uro. Agencija za energijo mora zato spremeniti in dopolniti akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, in sicer tako, da se bo določil način določanja obračunskih količin, način pretvarjanja volumskih enot v energijske enote in način pretvorbe tarifnih postavk za distribucijo. Predlog sprememb in dopolnitev akta je že objavljen na spletni strani agencije. Do 1. januarja bodo morali tudi operaterji distribucijskih sistemov zemeljskega plina prilagoditi svoje tarife za distribucijo in tarifne postavke za distribucijo navedenim spremembam, kar pa bodo odjemalci na svojih računih opazili februarja prihodnje leto – pri plačilu oskrbe z zemeljskim plinom za mesec januar.

Na takšen način imajo urejeno prikazovanje porabe zemeljskega plina v večini držav Evropske unije in tudi v vseh sosednjih državah. Največja prednost teh sprememb je torej možnost neposredne primerjave stroškov in porabe energentov in ugotavljanje konkurenčnih prednosti posameznih energentov, kar bo vplivalo tudi na konkurenčnost na trgu energentov oziroma zemeljskega plina.

Nova uredba med drugim jasneje določa še vlogo in vsebino pogodbe o izravnavi, ki določa razmerje med nosilcem bilančne podskupine in hierarhično višjo bilančno skupino. Prav tako podrobneje določa vlogo in umestitev bilančne sheme kot seznama nosilcev bilančnih skupin in podskupin, ki lahko aktivno delujejo na trgu z zemeljskim plinom.

Uredba določa tudi nekatere druge elemente, ki jasneje določajo razmerja med udeleženci na trgu, in sicer obvezno letno preverjanje in korekcije odjemne skupine odjemnega mesta končnega odjemalca, določitev in objavo kurilnosti zemeljskega plina, ki se upošteva pri preračunu iz volumetričnih v energijske enote, in obvezo vzpostavitve urnih meritev odjema z daljinskim dostopom do podatkov meritev na merilnih mestih s predvidenim letnim odjemom nad 800.000 kWh.

Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 61/2016.

Meta informacije
Datum objave:
16.11.2016 13:27
Datum posodobitve
16.11.2016 13:39
Področja:
Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin Distribucija Novice
Ključne besede
poraba zemeljski plin