Akt o dopolnitvah Akta o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote

19.07.2022 Odprto 19.07.2022 24.08.2022 4

Akt podrobneje ureja postopke in aktivnosti, ki jih je treba izvesti v primeru odklopa odjemalca.

Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o določitvi metodologije za izračunavanje faktorjev primarne energije, izpustov ogljikovega dioksida in učinkovitosti za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja ter vsebini in obliki zbirnega pregleda načrtovanih ukrepov in povezanih podatkov

19.07.2022 Odprto 19.07.2022 24.08.2022 4

Akt predpisuje metodologijo za izračun vrednosti kazalnikov za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja ter vsebino in obliko zbirnega pregleda načrtovanih ukrepov in z njimi povezanih podatkov, ki je sestavni del trajnostnega načrta za posamezen sistem daljinskega ogrevanja in hlajenja.

Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje

01.07.2022 Odprto 01.07.2022 19.08.2022 7

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov