Podzakonski akti

Z uveljavitvijo EZ-1 so prenehali veljati določeni predpisi, našteti v 518., 519. in 554. členu EZ-1, ki se uporabljajo do uveljavitve novih podzakonskih predpisov oziroma splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil, izdanih na podlagi EZ-1.


Z dnem uveljavitve EZ-1 so prenehali veljati tudi splošni akti, izdani s strani sistemskih operaterjev distribucijskega omrežja zemeljskega plina ali sistemskih operaterjev distribucijskega omrežja toplote na podlagi drugega odstavka 32. člena, četrtega odstavka 40. člena, tretjega in petega odstavka 70. člena ter 97. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odločba US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L), ki pa se uporabljajo do uveljavitve novih splošnih aktov, izdanih na podlagi EZ-1.

 

Meta informacije
Datum objave
13.10.2014 11:14
Datum posodobitve
20.09.2017 12:34
Področja
Zakonodaja Podzakonski akti