Informacije za odjemalce v primeru odpovedi pogodbe o dobavi električne energije s strani dobavitelja in ukrepi regulatorja

Agencija za energijo (v nadaljevanju agencija) je na podlagi informacij s strani nekaterih tržnih udeležencev in odjemalcev ter SODO d.o.o seznanjena s problematiko odpovedovanja pogodb oziroma potencialnega prenehanja izvajanja dejavnosti določenih dobaviteljev, kar je zelo gotovo posledica zaostrenih razmer na veleprodajnih trgih z električno energijo (in tudi zemeljskim plinom) v EU in posledično tudi v Sloveniji. Gonilniki visokih cen električne energije so rekordno visoke cene zemeljskega plina, rapidni porast cen emisijskih kuponov, upad proizvodnje iz obnovljivih virov ter hkrati povečane potrebe po porabi električne energije na ravni EU ter posredno ali neposredno tudi v Sloveniji.

 

Ob tem želimo poudariti, da je v primerih odpovedovanja pogodb o dobavi s strani dobavitelja možno učinkovito preprečiti morebitne odklope odjemalcev, saj do odpovedi pogodbe ni prišlo po njihovi krivdi.

 

V takšni situaciji si lahko odjemalci poiščejo novega dobavitelja. Postopek menjave dobavitelja je enostaven in brezplačen (opis postopka). Na maloprodajnem trgu z električno energijo je trenutno dovolj konkurenčne ponudbe in stabilnih dobaviteljev električne energije, zato si lahko odjemalci s pravočasno menjavo dobavitelja zagotovijo ustrezno raven kakovosti storitev dobave elektrike po konkurenčni ceni. Pri menjavi dobavitelja naj bodo pozorni na nadaljnji razvoj cen (npr. s seznanjanjem z javnimi objavami agencije) in spreminjajočo se ponudbo na maloprodajnem trgu z električno energijo. Za zmanjšanje nadaljnjih tveganj prilagajanja cen s strani dobaviteljev se lahko odjemalci odločijo za produkte dobave električne energije z ustreznim jamstvom cene, ki pa naj bodo obenem konkurenčni in naj ne vsebujejo nesorazmernih pogojev časovnih vezav oziroma penalov. Primerjavo ponudb vseh dobaviteljev v Sloveniji lahko najdete v primerjalniku stroškov oskrbe na spletni strani agencije (povezava). Agencija na podlagi analize maloprodajnega trga ugotavlja, da je tovrstna ponudba na maloprodajnem trgu zagotovljena. Pomembno pa je, da odjemalci odreagirajo na novo nastale razmere pravočasno.

 

Na slovenskem trgu z električno energijo so sicer vzpostavljeni ustrezni ukrepi za zaščito odjemalcev. V primeru insolventnosti ali nelikvidnosti dobavitelja se samodejno vzpostavi zasilna oskrba s strani sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO).  Zasilno oskrbo pa mora SODO zagotoviti vsakemu gospodinjskemu odjemalcu ali malemu poslovnemu odjemalcu tudi, če to zahteva. Nekateri dobavitelji po doslej znanih informacijah odpovedujejo pogodbe svojim odjemalcem zaradi realiziranih tveganj povezanih z neustreznim nakupom električne energije, ki onemogoča zadevnim dobaviteljem izpolnjevanje sklenjenih pogodb o dobavah. Razlog torej ni v insolventnosti oziroma nelikvidnosti tega dobavitelja, ampak gre za njegovo poslovno odločitev. V takem primeru SODO zasilne oskrbe odjemalcem ne more zagotoviti samodejno, temveč samo na njihovo zahtevo. Cena električne energije je v primeru zasilne oskrbe višja kot pri konkurenčnih dobaviteljih, zato se po naših izkušnjah odjemalci za zasilno oskrbo sami od sebe ne odločajo, saj lahko izvedejo postopek menjave dobavitelja.

 

Zadevni dobavitelji agencije o vzrokih svojih težav oziroma poslovnih odločitev niso direktno obvestili, zato lahko o razlogih le sklepamo. V vsakem primeru pa agencija od teh dobaviteljev pričakuje korekten odnos do svojih odjemalcev, ustrezno raven preglednosti in dovolj agilno in ciljano komunikacijo, da bodo odjemalci lahko pravočasno izvedli menjavo dobavitelja in se s tem izognili začasno povišanim stroškom oskrbe zaradi zasilne oskrbe oziroma odklopu kot posledici skrajnega ukrepa v primeru popolne pasivnosti odjemalca. Agencija pričakuje tudi ustrezno obveščanje odjemalcev s strani SODO, ki zagotavlja zasilno oskrbo.

 

Agencija bo v sodelovanju s SODO skušala zagotoviti, da ne bo nastala potreba po skrajnih ukrepih. Poleg tega bo agencija še nadalje spremljala razvoj cen na organiziranih trgih z električno energijo in zemeljskim plinom; pregled razvoja cen na veleprodajnih trgih z energijo v prvi polovici leta 2021 je objavljen na spletni strani.  V okviru svojih pristojnosti in v sodelovanju z ACER in drugimi regulatorji v EU agencija izvaja proces stalnega spremljanja celovitosti in preglednosti veleprodajnih trgov in ugotavlja, ali gre pri rapidnem dvigu cen za normalno reakcijo trga ali za eventualne tržne manipulacije. Na podlagi uredbe REMIT in analogne zakonodaje na finančnih trgih je tako na EU ravni vzpostavljen celovit sistem nadzora za detekcijo tržnih manipulacij, je pa za potrjevanje in sankcioniranje manipulacij, ki se lahko pojavijo v različnih oblikah, potreben čas in ustrezni viri. V primeru, da bo agencija ugotovila, da je razvoj cen povezan s kakršnimikoli manipulacijami na veleprodajnih trgih z energijo, bo ustrezno ukrepala in s tem zaščitila interese odjemalcev.

 

 

Meta informacije
Datum objave:
07.10.2021 14:35
Datum posodobitve
07.10.2021 15:25
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Veleprodajni trg Energetske storitve Novice Sporočilo za javnost