Napoved položaja proizvodnih naprav za leto 2015

Agencija je objavila Napoved položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo za leto 2015.

21.11.2014 | 11:40 Preberi več

Raziskava tržnega interesa za plinifikacijo slovenskega Primorja

Slovenski operater prenosnega sistema zemeljskega plina je skupaj z italijanskim operaterjem prenosnega sistema pričel raziskavo tržnega interesa za plinifikacijo slovenskega Primorja.

21.11.2014 | 11:06 Preberi več

Operater prenosnega sistema zemeljskega plina je objavil pravila

o dodeljevanju zmogljivosti za vstopne in izstopne točke znotraj Slovenije, upravljanja prezasedenosti in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu.

11.11.2014 | 12:14 Preberi več

Pričetek razdeljevanja zmogljivosti prenosnega sistema zemeljskega plina na dražbah

Podjetje Plinovodi je izdalo pravila, v katerih urejajo pogoje in način razdeljevanja zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema s pomočjo dražb.

22.10.2014 | 13:50 Preberi več

Stresni testi - zagotavljanje zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom

Evropska komisija je zbrala podatke, potrebne za analizo pripravljenosti EU na morebitno zmanjšanje dotoka zemeljskega plina, do katerega bi lahko prišlo zaradi političnih nesoglasij med Ukrajino in Rusijo.

17.10.2014 | 10:33 Preberi več

Registracija udeležencev na trgu po uredbi REMIT

Udeleženci, ki trgujejo na veleprodajnih energetskih trgih, se morajo po uredbi REMIT registrirati pri nacionalnem regulativnem organu.

10.10.2014 | 12:23 Preberi več

Dodatnih sredstev za OVE in SPTE ni na razpolago

Vlada Republike Slovenije v Energetski bilanci v okviru Načrta delovanja podporne sheme za električno energijo iz OVE in SPTE ni napovedala dodatnega dovoljenega povečanja sredstev za doseganje predvidenih letnih ciljev te podporne sheme.

01.10.2014 | 08:54 Preberi več

Sprejet Akt o načinu elektronskega posredovanja podatkov za primerjavo cenikov ponudnikov elektrike in zemeljskega plina

Agencija mora na enem mestu v okviru skupne kontaktne točke gospodinjskim oziroma malim poslovnim odjemalcem zagotoviti dostop do informacij o pravicah, veljavnih predpisih in splošnih aktih za izvrševanje javnih pooblastil ter metodah za obravnavo pritožb.

10.09.2014 | 10:10 Preberi več

Priglasitev dejavnosti distribucije toplote ali drugih energetskih virov

Agencija za energijo je v pomoč distributerjem za priglasitev dejavnosti pripravila elektronski obrazec.

06.06.2014 | 11:05 Preberi več

Obveznost objavljanja sestave proizvodnih virov

Dobavitelji električne energije so svojim odjemalcem na računih in promocijskih gradivih zavezani objavljati sestavo proizvodnih virov za proizvodnjo elektrike.

27.05.2014 | 11:10 Preberi več