Obnovljivi viri energije - novi objekti

Izkoriščanje obnovljivih virov energije ima v nacionalni energetski politiki Slovenije pomembno mesto. V zadnjih letih se ambicije na tem področju tudi v Sloveniji še povečujejo. Izboljševanje učinkovitosti rabe energije in večje izkoriščanje energije iz obnovljivih virov prinašata znatne neposredne in posredne koristi: manjše emisije toplogrednih plinov, večjo zanesljivost oskrbe z energijo, tehnološki razvoj in inovacije ter možnosti za zaposlovanje in regionalni razvoj. Pomembno prispevata tudi k boljši kakovosti zraka. Soproizvodnja toplote in električne energije z visokim izkoristkom je med poglavitnimi ukrepi za izboljšanje učinkovitosti rabe energije.

 

 

Ob koncu leta 2017 je bilo v podporno shemo OVE in SPTE vključenih več kot 2500 proizvajalcev s skupaj 3864 proizvodnimi napravami. Med njimi še zmeraj  prevladujejo sončne elektrarne, teh je bilo 3312 oziroma več kot 85 %. Pomemben delež imajo še proizvodne naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote z visokim izkoristkom na fosilne energente s 380 proizvodnimi enotami. Glavnina vseh proizvajalcev je v podporno shemo vključena po pogojih, ki so veljali pred  uveljavitvijo njene spremembe. Med vanjo vključenimi proizvajalci v letu 2017 pa so bili tudi štirje, katerih projekti proizvodnih naprav so bili izbrani na prvem javnem pozivu, objavljenem decembra 2016, ter pred koncem leta 2017 tudi izvedeni.

 

Več lahko preberete v Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji 2017.

 

Na tej strani najdete tudi informacije o pridobitvi deklaracij, podpor in potrdil o izvoru, o učinkoviti rabi, zakonodaji in še več.

Meta informacije
Datum objave
03.10.2014 16:07
Datum posodobitve
16.04.2019 14:20