Obnovljivi viri in učinkovita raba energije - nižji stroški, manj onesnaževanja, večja zanesljivost oskrbe z energijo

Leto 2019 je zaznamoval postopek priprave Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, ki za obdobje do leta 2030 določa cilje in ukrepe energetske podnebne politike ter nosilce izvajanja ukrepov. Na področju razogljičenja želimo zmanjšati skupne emisije toplogrednih plinov za 36 %, izboljšati energetsko učinkovitost za vsaj 35 %, doseči 27-odstotni delež obnovljivih virov v končni rabi energije in zagotoviti 3-odstotni delež BDP za vlaganja v raziskave in razvoj. Slovenija svoj energetski sistem že preoblikuje, Svetovni gospodarski forum nas je po indeksu energetske tranzicije uvrstil najvišje med državami jugovzhodne Evrope.

 

 

Izkoriščanje obnovljivih virov energije ima v nacionalni energetski politiki Slovenije pomembno mesto. Eden pomembnejših ukrepov energetske politike Slovenije pri razvoju uporabe OVE je shema državne pomoči za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in v soproizvodnji električne energije in toplote z visokim izkoristkom. Podporna shema OVE in SPTE se v Sloveniji izvaja od leta 2009.

 

Delež obnovljivih virov energije v slovenski bruto končni porabi energije je v letu 2019 po oceni Inštituta Jožef Stefan znašal 21,85 %, še vedno pa precej zaostajamo za zastavljenim 25-odstotnim ciljnim deležem za leto 2020. Na področju učinkovite rabe energije je Slovenija po oceni Evropske komisije med 15 državami, ki kumulativno obvezo prihrankov končne porabe energije sproti izpolnjujejo. V okviru podporne sheme je bilo v letu 2019 iz obnovljivih virov proizvedenih 601.074 MWh električne energije. Če bi bili na javnih pozivih izbrani projekti izvedeni, bi se lahko proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov v letu 2023 več kot podvojila.

 

V podporno shemo OVE in SPTE je bilo ob koncu leta 2019 vključenih 3858 proizvodnimih naprav. Med njimi prevladujejo sončne elektrarne, ki jih je 3304. Večina jih je bila postavljena v obdobju 2010–2012. Takrat so bile tudi vrednosti podpor za električno energijo, proizvedeno v sončnih elektrarnah, glede na vrednost naložb v sončne elektrarne zelo ugodne. Ob koncu leta 2012 so se te podpore močno znižale in posledično se je zmanjšalo tudi zanimanje za njihovo izvedbo.
 

Več lahko preberete v Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji 2019.

 

Na tej strani najdete informacije o pridobitvi deklaracij, podpor in potrdil o izvoru, o učinkoviti rabi, zakonodaji in še več.

Meta informacije
Datum objave
03.10.2014 16:07
Datum posodobitve
21.10.2020 12:27