Učinkovita raba energije

Energetska učinkovitost je v okviru energetske politike postala pomembna za doseganje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri kakor tudi pomemben gospodarski element za doseganje mednarodne konkurenčnosti in zanesljivosti dobave energije. Predvideva se, da bo s pomočjo učinkovite energetske politike možno zmanjšati porabo energije do leta 2020 za 20 %, do leta 2050 pa med 30 in    40 %. Vendar zadnje ugotovitve nakazujejo, da se ta načrt v celoti ne izpolnjuje. Zato se je Evropska unija odločila, da je treba v učinkovito politiko energetske politike držav vključiti celotno energetsko verigo, vključno s proizvodnjo, prenosom in distribucijo energije. Tako so dobavitelji energije primorani prevzeti večjo vlogo pri doseganju ciljev energetske učinkovitosti.

Slovenija bo cilj energetske učinkovitosti izpolnila tako, da bo v obdobju od 1. 1. 2014 do    31. 12. 2020 vsako leto prihranila 1,5 % prodane energije glede na svoje povprečje prodane energije v letih od 2010 do 2012. Obveznost doseganja postavljenega cilja se deli med zavezance in Eko sklad. Oboji so dolžni doseči 0,75 % prihranka energije na letni ravni, pri čemer imajo zavezanci dodatne olajšave.

Cilji energetske učinkovitosti v Evropi se na nacionalni ravni udejanjajo s prenosom Direktive 2012/27/ES v novi Energetski zakon (EZ-1), kjer so opredeljene vrste ukrepov in mehanizmov za spodbujanje povečanja energetske učinkovitosti. Direktiva hkrati zavezuje dobavitelje elektrike, toplote in plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem, da morajo zagotoviti prihranke energije pri končnih odjemalcih z namenom zmanjšanja porabe energije.

Agencija za energijo je pristojna za spremljanje in preverjanje izvedenih ukrepov ter doseženih prihrankov energije ter izdelave priporočil zavezancem za zagotovitev čim večjih prihrankov rabe energije.

Meta informacije
Datum objave
30.09.2014 15:01
Datum posodobitve
07.01.2016 13:28
Ključne besede
učinkovita raba cilji ure energetska učinkovitost
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba