Predpisi Vlade RS

 • Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije Uradni list RS 182/20 121/21 - ZSROVE
 • Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju Uradni list RS 52/16 116/20 158/20 - ZURE Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom Uradni list RS 14/20
 • Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo Uradni list RS 46/19
 • Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije Uradni list RS 17/19 197/20 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Uredba o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov Uradni list RS 15/1755/1723/1825/1922/2016/21 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Uredba o zagotavljanju prihrankov energije Uradni list RS 96/14 158/20 - ZURE Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Sklep o premijah za električno energijo, proizvedeno v hidroelektrarnah Uradni list RS 85/09 106/10
 • Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom Uradni list RS 74/1674/20 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Uredba o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe energije biomase Uradni list RS 37/09 17/14 - EZ-1 158/20 - ZURE Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Uredba o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore Uradni list RS 21/09 33/10 45/12 17/14 - EZ-1
 • Sklep o določitvi količine električne energije, proizvedene s sosežigom biomase, ter o višini premije v letu 2009 Uradni list RS 17/09
 • Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi višini prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije Uradni list RS 2/13
 • Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije Uradni list RS 46/15 76/17 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Sklep o uskladitvi premij za odkup električne energije, proizvedene v hidroelektrarnah, za leto 2010 Uradni list RS 106/10

Predpisi ministrstva

Splošni akti Agencije za energijo

 • Akt o vodenju registra potrdil o izvoru električne energije Uradni list RS 204/20
 • Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom Uradni list RS 56/15

Splošni akti operaterja trga

 • Pravila za delovanje centra za podpore Uradni list RS 88/16

Splošni akti EKO SKLAD