Pojmovnik

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Daljinsko hlajenje

Daljinsko hlajenje pomeni distribucijo ohlajenih tekočin iz centralnih proizvodnih virov po omrežju do končnih odjemalcev v več zgradbah ali lokacijah.

Daljinsko ogrevanje

Daljinsko ogrevanje pomeni distribucijo pare, vroče ali tople vode iz centralnih proizvodnih virov po omrežju do končnih odjemalcev v več zgradbah ali lokacijah.

Deklaracija

Deklaracija za proizvodno napravo je odločba, ki jo izda Agencija  za energijo proizvajalcu električne energije za posamezno napravo za proizvodnjo električne energije, s katero se potrjuje, da proizvodna naprava izpolnjuje pogoje, predpisane za soproizvodnjo z visokim izkoristkom ali proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije.

Distribucija

Električna energija

Distribucija pomeni razdeljevanje elektrike po distribucijskem sistemu.

Zemeljski plin

Distribucija pomeni transport zemljskega plina po lokalnih ali regionalnih plinovodnih omrežjih z namenom oskrbe odjemalcev, razen dobave.

Daljinska toplota

Distribucija pomeni prenos toplote ali drugih energetskih plinov po distribucijskem sistemu in vključuje tudi dobavo končnim odjemalcem.

Distribucijski operater

Distribucijski operater je pravna ali fizična oseba, ki izvaja dejavnost distribucijskega operaterja električne energije in je odgovorna za obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega sistem električne energije.

Distribucijski sistem

Pomeni sistem naprav in napeljav, ki ni povezan z drugimi distribucijskimi ali prenosnimi sistemi in ki omogoča prenos toplote ali drugega energetskega plina po omrežju od enega ali več virov do končnih odjemalcev v več stavbah ali lokacijah.

Distributer

Distributer je pravna ali fizična oseba, ki izvaja dejavnost distribucije toplote in drugih energetskih plinov.

Dobava

Električna energija

Dobava pomeni podajo, vključno z nadaljnjo prodajo, elektrike odjemalcem.

Zemeljski plin

Dobava pomeni prodajo odjemalcem, tudi nadaljnjo prodajo zemeljskega plina in utekočinjenega zemeljskega plina (UZP).

Dobavitelj

Električna energija

Dobavitelj pomeni pravno ali fizično osebo, ki opravlja dejavnost dobave, in ne pomeni prizvajalca, razen če se proizvajalec uvrsti v bilančno shemo in pridobi status člana bilančne sheme.

Zemeljski plin

Dobavitelj pomeni pravno ali fizično osebo, ki opravlja dejavnost dobave.

Drug energetski plin

Drug energetski plin pomeni energetski plin, ki se uporablja kot energent, razen zemeljskega plina.

Pojmovnik razlaga pojme s področja energetike in energetske regulative. Večina izrazov je povzetih po Energetskem zakonu (EZ-1). Izrazi so splošni in pokrivajo področja električne energije, zemeljskega plina, oskrbe s toploto, obnovljivih virov in učinkovite rabe energije, lahko pa se nanašajo zgolj na eno izmed naštetih področij.