Pojmovnik

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Elektrogospodarsko podjetje

Elektrogospodarsko podjetje pomeni pravno ali fizično osebo, ki opravlja vsaj eno od dejavnosti proizvodnje, prenosa, distribucije, dejavnost operaterja trga z električno energijo, elektrooperaterja, dobave ali nakupa elektrike in je odgovorna za komercialne, tehnične in vzdrževalne naloge, povezane s temi dejavnostmi, in ne vključuje končnih odjemalcev.

Elektrooperater

Elektrooperater pomeni sistemskega ali distribucijskega operaterja.

Pojmovnik razlaga pojme s področja energetike in energetske regulative. Večina izrazov je povzetih po Energetskem zakonu (EZ-1). Izrazi so splošni in pokrivajo področja električne energije, zemeljskega plina, oskrbe s toploto, obnovljivih virov in učinkovite rabe energije, lahko pa se nanašajo zgolj na eno izmed naštetih področij.