Akt o spremembi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

20.09.2023 3

Agencija je pripravila spremembo Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina, ki se nanaša na spremembo Tabele 6 v Prilogi 1, ki prikazuje sezonske faktorje za posamezni standardni produkt zmogljivosti za leto 2024. Predlagani sezonski faktorji so izračunani na podlagi predvidenih urnih pretokov posameznega meseca, realiziranih podatkov preteklih let in predvidenih urnih pretokov leta 2023. V času javnega posvetovanja, ki je bilo objavljeno na spletni strani agencije in je potekalo od 4. 7. 2023 do 14. 8. 2023, je agencija prejela le odziv družbe PLINOVODI d.o.o.. Agencija predlaganih sezonskih faktorjev po končanem javnem posvetovanju ni spremenila, zato ločena javna obravnava Akta o spremembi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina ni potrebna. Svet Agencije za energijo je novelo akta sprejel na 105. redni seji sveta 27. septembra 2023. Novela akta bo začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se bo začela 1. januarja 2024. POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zemeljski plin Prenos Omrežnina Predlogi aktov

Akt o spremembi in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

19.06.2023 3

Agencija je pripravila predlog splošnega akta, ki se nanaša na spremembo in dopolnitev metodologije za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje in ga 19. 6. 2023 objavila na svoji spletni strani. V procesu implementacije nove metode obračunavanja omrežnine je bilo namreč ugotovljeno, da je potrebna manjša sprememba oziroma dopolnitev akta. Glede na to, da akt ne uvaja bistvenih sprememb veljavnih ureditev v zvezi z obračunom omrežnine, ampak vsebuje le potreben dodaten zapis določbe o minimalni dogovorjeni moči ter spreminja začetek uporabe akta, s katerim je agencija elektrooperaterje in dobavitelje že seznanila, agencija akta ni dala v javno obravnavo. Svet agencije je na 23. izredni (dopisni) seji sveta, ki je potekala od ponedeljka, 19. junija 2023, od 16. ure, do torka, 20. junija 2023, do 24. ure, sprejel Akt o spremembi in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Akt je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/23. POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Pravila in standardi Zakonodaja Predlogi aktov

Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

06.04.2023 3

Agencija je pripravila predlog splošnega akta, ki se nanaša na spremembo metodologije za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje in ga 6. 4. 2023 objavila na svoji spletni strani. V procesu implementacije nove metode obračunavanja omrežnine je bilo namreč ugotovljeno, da so potrebne manjše spremembe oziroma dopolnitev akta, ki se nanaša na ustreznejši zapis nekaterih določb akta. Glede na to, da akt ne uvaja bistvenih sprememb veljavnih ureditev v zvezi z obračunom omrežnine, ampak vsebuje le ustreznejši zapis nekaterih določb, agencija akta ni dala v javno obravnavo. Svet agencije je na 102. redni seji sveta 25. aprila 2023 sprejel Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Akt je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 50/23. POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Pravila in standardi Zakonodaja Predlogi aktov

Akt o spremembi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina

15.02.2022 3

Agencija je pripravila predlog splošnega akta, ki se nanaša na spremembo metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina in ga 15. 2. 2022 objavila na svoji spletni strani. Svet Agencije za energijo je na 89. redni seji sveta 24. februarja 2022 sprejel Akt o spremembi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina. Sprememba se nanaša izključno na ponovno uveljavitev določbe, ki je že bila uveljavljena v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021 in je predpisovala znižanje omrežnine za odjemalce, ki so na distribucijski sistem zemeljskega plina priključeno odjemno mesto uporabljali izključno za delovanje javno dostopnih oskrbovalnih mest za stisnjen zemeljski plin. Z navedeno spremembo se ta ukrep v obdobju od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2024 ponovno uvaja. Akt je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/22. POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Metodologije agencije Omrežnina Predlogi aktov

Akt o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov elektrooperaterjev

20.01.2022 3

Agencija je pripravila predlog splošnega akta, ki se nanaša na določitev metodologije za izdelavo razvojnih načrtov elektrooperaterjev in ga 20. 1. 2022 objavila na svoji spletni strani. Svet Agencije za energijo je na 88. redni seji sveta 27. januarja 2022 sprejel Akt o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov elektrooperaterjev. K aktu je minister za infrastrukturo dal soglasje št. 007-18/2022/6 z dne 2. 2. 2022. Akt je objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/22. Popravek akta je objavljen v Uradnem listu RS, št. 44/22. POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Metodologije agencije Predlogi aktov