Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom

04.06.2024 2

Agencija je pripravila predlog splošnega akta, ki določa vrednosti prispevkov za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom, ki jih plačujejo končni odjemalci električne energije in končni odjemalci trdnih, tekočih in plinastih fosilnih goriv ter daljinske toplote. Splošni akt v delu, ki se nanaša na električno energijo, na novo določa vrednosti prispevkov za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom, ki jih plačujejo končni odjemalci električne energije. Z začetkom uporabe Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 146/22, 161/22, 50/23, 71/23, 117/23, 5/24 in 30/24), ki je predviden s 1. julijem 2024, se namreč spreminja način določanja obračunske moči, ki se v splošnem aktu o prispevku OVE prav tako uporablja za zaračunavanje prispevka OVE. V ta namen predlagan splošni akt sledi Uredbi o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 184/21, 84/22, 86/22, 112/22, 66/23, 73/23, 116/23 in 44/24), ki je na novo določila vrednosti ponderjev za uporabniške skupine končnih odjemalcev električne energije ter upoštevaje Dolgoročni časovni načrt (DČN OVE) določa nove nominalne vrednosti prispevka za OVE za končne odjemalce električne energije, določene kot EUR/kW obračunske moči. Z novimi vrednostmi prispevka za OVE za končne odjemalce električne energije se doprinese okvirno enaka višina sredstev, kot je bila načrtovana za leto 2024. *POSEBNO PRAVNO OPOZORILO:*Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akti), pri čemer agencija opozarja, da je treba zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakonodaja Predlogi aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje

31.05.2024 3

Agencija je pripravila predlog splošnega akta, ki se nanaša na spremembo metodologije za določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje. Sprememba se nanaša na obravnavo stroškov delovanja in vzdrževanja. Svet agencije je akt sprejel na 114. redni seji, ki se je začela 7. junija 2024 ob 10. uri in z dopisnim glasovanjem končala 11. junija 2024 ob polnoči. *POSEBNO PRAVNO OPOZORILO:*Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakonodaja Predlogi aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

21.03.2024 3

Agencija je pripravila predlog splošnega akta, ki se nanaša na spremembo metodologije za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Spremembe se nanašajo na določitev dogovorjene obračunske moči, zaokroževanje in korekcijo količin po časovnih blokih glede na razliko števčnih stanj, obveščanje o dogovorjeni obračunski moči za leto 2024 ter zamejitev presežne obračunske moči. Svet Agencije za energijo je novelo akta sprejel na 111. redni seji 28. marca 2024. *POSEBNO PRAVNO OPOZORILO:*Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Akt je objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/24.

Električna energija Distribucija Prenos Pravila in standardi Zakonodaja Predlogi aktov

Akt o dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

12.01.2024 3

Agencija je pripravila predlog splošnega akta, ki se nanaša na dopolnitev metodologije za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Dopolnitev akta zamejuje vsoto dogovorjene obračunske moči in presežne obračunske moči v posameznem časovnem bloku z višino priključne moči oziroma moči, ki je določena z dejanskim omejevalcem toka na merilnem mestu. Svet Agencije za energijo je novelo akta sprejel na 109. redni seji sveta 17. januarja 2024. Novela akta je objavljena v Uradnem listu RS, št. 5/24. POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Električna energija Distribucija Prenos Pravila in standardi Zakonodaja Predlogi aktov

Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu

17.10.2023 4

Agencija je pripravila predlog splošnega akta, ki se nanaša na spremembo načina izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu. Spremembe se nanašajo na dodatno obveščanje končnih odjemalcev o dogovorjeni obračunski moči, dodano je tudi obveščanje o obračunski moči tistih končnih odjemalcev, ki se jim 15-minutne meritve za prevzeto energijo ne evidentirajo. Z novelo akta se spreminja začetek uporabe akta. Svet Agencije za energijo je novelo akta sprejel na 106. redni seji sveta 25. oktobra 2023, na 107. redni seji sveta 9. novembra 2023 pa je sprejeti akt prilagodil začetku uporabe novega obračuna s 1. julijem 2024. Novela akta je objavljena v Uradnem listu RS, št. 117/23. POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Električna energija Distribucija Prenos Pravila in standardi Zakonodaja Predlogi aktov
— 5 Items per Page
Prikazujem 1 - 5 od 11 rezultatov.