Metodologija in primer izračuna KPI - Povečanje deleža razpršenih virov v omrežju

29.03.2018 1

Študija opisuje metodologijo za izračun ključnega kazalnika uspešnosti KPI FHC (Feeder Hosting Capacity) v distribucijskem omrežju. Opisan je postopek izračuna FHC s pomočjo statističnih metod in modeliranje omrežja za potrebe izračuna. Podan je predlog potrebnih sprememb zakonodaje.

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Obnovljivi viri energije Pametna omrežja Energetske storitve Raziskave

Reguliranje na področju pametnih omrežij: analiza stanja in priprava izhodišč za uvajanje reguliranja

29.03.2018 1

Študija identificira težave oziroma problematiko po področjih iz obratovalnega in razvojnega vidika ter kakovosti oskrbe, ki jih je možno uspešno obvladovati z investicijami v pametna omrežja. Opredeljeni so ukrepi in tehnologije ter energetske storitve, ki najučinkoviteje naslavljajo problematiko po področjih. Opredeljeni so parametri učinkovitosti ukrepov (KPI) ter pogoji za uporabo teh parametrov v regulaciji.

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Pametna omrežja Energetske storitve Raziskave

Analiza stroškov in koristi uvedbe naprednega merjenja v Sloveniji

06.10.2014 1

Za izvedbo ekonomske analize stroškov in koristi uvedbe naprednega merjenja v Sloveniji je bila zadolžena Agencija za energijo. Namen analize je bil oceniti vpliv uvedbe naprednega merjenja za področji električne energije in zemeljskega plina v Sloveniji na različne neposredno in posredno udeležene akterje na trgu z uporabo različnih scenarijev uvedbe ter kakovostna in kvantitativna ocena želenega obsega in okvira uvedbe naprednega merjenja. Dodatno so bile izvedene tudi kvalitativne ocene modelov vlog in odgovornosti v sistemu naprednega merjenja, funkcionalnosti in storitev sistema naprednega merjenja ter dodatnih stroškov in koristi, ki bi se jih dalo oceniti le zunaj okvira CBA.

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Pametna omrežja Energetske storitve Raziskave