Poročila o realizaciji količin porabljene električne energije in obračunske moči za elektroenergetski sistem

30.09.2020 6

Na podlagi mesečnega spremljanja podatkov kombiniranega operaterja prenosnega in distribucijskega omrežja (ELES) in zaprtih distribucijskih sistemov (ZDS) agencija objavlja poročilo o realizaciji količin porabljene električne energije in obračunske moči za elektroenergetski sistem.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Poročila

Poročila o stanju na trgu z energijo

22.12.2017 22

Na podlagi spremljanja trga agencija objavlja vmesna poročila o stanju na trgu z energijo.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Maloprodajni trg Veleprodajni trg Energetske storitve Poročila

Poročila o stanju na področju energetike v Sloveniji

12.07.2017 22

S poročilom o stanju na področju energetike v Sloveniji agencija vsako leto pripravi celovit pregled razmer na trgih z električno energijo in zemeljskim plinom ter na področju toplote. Poročilo je namenjeno poročanju Državnemu zboru, Vladi Republike Slovenije in strokovni ter splošni javnosti, prav tako pa je poslano tudi Evropski komisiji.

Poročila

Letna poročila Agencije za energijo

01.07.2016 22

Agencija vsako leto pripravi poročilo o svojem delu.

Poročila

Program dela in finančni načrt

18.03.2016 10

Svet agencije do 30. septembra tekočega leta sprejme program dela in finančni načrt agencije za prihodnje leto. Program dela in finančni načrt agencije vključuje program nalog, ki jih je potrebno izvesti v prihodnjem letu, načrt finančnih sredstev, potrebnih za njihovo izvajanje, kadrovski načrt agencije ter višino nadomestila sistemskega operaterja in nadomestila operaterja prenosnega sistema. K programu dela in finančnemu načrtu agencije mora dati soglasje Državni zbor.

Poročila Načrti

Napoved položaja proizvodnih naprav OVE in SPTE

10.10.2014 1

Agencija pripravi napoved položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo, ki služi kot podlaga za določanje višine obratovalnih podpor.

Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Poročila

Poročilo o doseganju nacionalnih ciljev na področju OVE in SPTE

10.10.2014 4

Agencija na vsaki dve leti objavi poročilo, v katerem analizira uspeh pri doseganju sprejetih nacionalnih okvirnih ciljev za električno energijo, proizvedeno v soproizvodnji z visokim izkoristkom, in iz obnovljivih virov energije. Prvo poročilo je bilo pripravljeno za obdobje 2010–2011.

Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Poročila

Poročila o kakovosti oskrbe z električno energijo

07.10.2014 17

Na podlagi poročanih podatkov o kakovosti oskrbe, ki jih agenciji posredujejo izvajalci za poročanje, agencija vsako leto objavi letno poročilo o kakovosti oskrbe z električno energijo.

Poročila