Akt o spremembi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina

Agencija je pripravila predlog splošnega akta, ki se nanaša na spremembo metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina in ga 15. 2. 2022 objavila na svoji spletni strani. Svet Agencije za energijo je na 89. redni seji sveta 24. februarja 2022 sprejel Akt o spremembi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina. Sprememba se nanaša izključno na ponovno uveljavitev določbe, ki je že bila uveljavljena v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021 in je predpisovala znižanje omrežnine za odjemalce, ki so na distribucijski sistem zemeljskega plina priključeno odjemno mesto uporabljali izključno za delovanje javno dostopnih oskrbovalnih mest za stisnjen zemeljski plin. Z navedeno spremembo se ta ukrep v obdobju od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2024 ponovno uvaja. Akt je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/22. POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dokumenti

Meta informacije
Datum objave:
15.02.2022 13:24
Datum posodobitve
15.03.2022 14:01
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Metodologije agencije Omrežnina Predlogi aktov