452-53/2020-07

01.06.2021 13.01.2021 1

zavržba izdaje soglasja za priključitev za povečanje priključne moči naprave za samooskrbo, ker v določenem roku ni bila dopolnjena - določitev priključne moči naprave za samooskrbo – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-23/2021-02

01.06.2021 10.05.2021 1

zavržba priključitve enostavnega objekta – nepopolno ugotovljeno dejansko stanje – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-5/2020-15

09.11.2020 30.09.2020 1

Ugotovljeno nepopolno dejansko stanje (lastništvo TP se v postopku ni upoštevalo), ki pa se lahko izpodbija le s pritožbo in ni razlog za razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-30/2020-02

09.11.2020 30.09.2020 1

Kadar distribucijski operater ni lastnik dela distribucijskega sistema ki ima javni značaj, mora z lastnikom ali drugo osebo, ki z lastnino upravlja, skleniti pogodbo po 82. členu EZ-1 – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-32/2019-04

09.11.2020 09.01.2020 1

Organ prve stopnje ni popolno ugotovil dejanskega stanja - ugotovljena bistvena kršitev pravil upravnega postopka - pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki