452-37/2022/6

28.07.2022 08.06.2022 1

Napačna presoja možnosti priključitve – uporabi se analitična metoda stacionarnih porastov napetosti, ki ne vključuje meritev, temveč temelji na analitičnem modelu omrežja (poglavje V. Pogoji in postopek presoje možnosti priključitve proizvodne naprave glede napetostnih razmer v omrežju Priloge 5 SONDSEE) – po potrebi se proučijo tudi druge rešitve, kot to določa poglavje V.6. Posebni pogoji za priključitev Priloge 5 SONDSEE – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-51/2022/5

28.07.2022 26.05.2022 1

Ponovna priključitev - sprememba lastništva - dejansko stanje je bilo ugotovljeno na podlagi javno dostopnih podatkov iz zemljiške knjige – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-34/2022/3

28.07.2022 26.05.2022 1

Če bo priključitev možna po izgradnji nove TP ter dograditvi SN omrežja, mora organ prve stopnje pred izdajo odločbe stranko seznaniti z (nesorazmernimi) stroški po 139/16 člen ZOEE – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-12/2022/3

28.07.2022 05.05.2022 1

Kadar je odločitev za stranko neugodna in temelji na dejstvih in dokazih, s katerimi stranka ni bila seznanjena je treba izvesti poseben ugotovitveni postopek, o teh dejstvih stranko seznaniti in ji dati možnost, da se o njih izjavi – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-53/2020-07/622

01.06.2021 13.01.2021 1

zavržba izdaje soglasja za priključitev za povečanje priključne moči naprave za samooskrbo, ker v določenem roku ni bila dopolnjena - določitev priključne moči naprave za samooskrbo – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki