452-34/2022/3

28.07.2022 26.05.2022 1

Če bo priključitev možna po izgradnji nove TP ter dograditvi SN omrežja, mora organ prve stopnje pred izdajo odločbe stranko seznaniti z (nesorazmernimi) stroški po 139/16 člen ZOEE – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-12/2022/3

28.07.2022 05.05.2022 1

Kadar je odločitev za stranko neugodna in temelji na dejstvih in dokazih, s katerimi stranka ni bila seznanjena je treba izvesti poseben ugotovitveni postopek, o teh dejstvih stranko seznaniti in ji dati možnost, da se o njih izjavi – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-53/2020-07/622

01.06.2021 13.01.2021 1

zavržba izdaje soglasja za priključitev za povečanje priključne moči naprave za samooskrbo, ker v določenem roku ni bila dopolnjena - določitev priključne moči naprave za samooskrbo – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-23/2021/2

01.06.2021 10.05.2021 1

zavržba priključitve enostavnega objekta – nepopolno ugotovljeno dejansko stanje – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-5/2020-15/622

09.11.2020 30.09.2020 1

Ugotovljeno nepopolno dejansko stanje (lastništvo TP se v postopku ni upoštevalo), ki pa se lahko izpodbija le s pritožbo in ni razlog za razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki