Spori

451-15/2018-23/622

12.09.2019 23.08.2019 1

Prekinitev postopka, dokler sodišče pravnomočno ne odloči o obstoju sklenjenega pogodbenega razmerja - prekinitev

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-6/2019-12/646

12.09.2019 05.07.2019 1

Odklop merilnega mesta in povrnitev nastalih stroškov zaradi odklopa – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-3/2019-04/621

12.09.2019 29.01.2019 1

Vloga mora biti podpisana z lastnoročnim podpisom ali varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom – zahteva stranke se zavrže

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-5/2019-08/621

12.09.2019 10.07.2019 1

Za obveznosti glede neupravičenega odjema sta solidarno in neomejeno odgovorna imetnik soglasja za priključitev in dejanski odjemalec električne energije – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-14/2018-17/621

12.09.2019 11.01.2019 1

Izračun neupravičenega odjema električne oziroma višine stroškov neupravičenega odjema električne energije na merilnem mestu – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-16/2018-30/628

12.09.2019 21.12.2018 1

Ustavitev distribucije ZP zaradi zamude pri plačilu dobavitelju – ODS ni dolžan nositi stroškov popravila nedelovanja odjemalčeve interne napeljave (plinske peči)- stranki se delno ugodi

Zemeljski plin Odločanje in nadzor Odločbe Spori

Več vsebin

Pritožbe

452-11/2019-04/646

12.09.2019 19.06.2019 1

Objekt, ki se priključuje na distribucijski sistem, je po predpisih o graditvi objektov legalen – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-8/2019-06/646

12.09.2019 11.06.2019 1

Organ prve stopnje ni upošteval dednega sporazuma, ki ureja vprašanje lastnika objekta, ki se priključuje – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-2/2019-02/628

12.09.2019 25.02.2019 1

Vpis hipoteke v Zemljiško knjigo ne predstavlja izpolnitve pogoja iz 6. člena SPDOEE - pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-11/2017-02/628

11.01.2018 04.08.2017 1

Organ prve stopnje je odločil mimo zahteve stranke - ugotovljena bistvena kršitev pravil upravnega postopka – pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-4/2017-03/646

11.01.2018 20.07.2017 1

Objekta ni mogoče zakonito priključiti, če bi ta povzročil motnje in nedovoljena odstopanja napetosti – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-2/2017-08/646

11.01.2018 04.09.2017 1

V postopku pridobitve soglasja za priključitev je potrebno izkazati lastništvo oziroma pravico razpolaganja z objektom – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

Več vsebin