Spori

451-7/2017-18/628

11.01.2018 09.08.2017 1

Zamenjava števca – stranka kot nosilec dokaznega bremena ni predložila dokazov, s katerimi bi utemeljila resničnost svoje trditve o tem, da je povečana poraba električne energije posledica »43 let starega števca« - zahteva stranke, da se ji izstavi dobropis za preveč obračunano električno energijo se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-25/2017-23/621

11.01.2018 11.12.2017 1

Neupravičen odjem električne energije - zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-3/2017-09/621

11.01.2018 07.06.2017 1

Obračunana poraba električne energije – zahtevi stranke se ne ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-15/2016-57/628

11.01.2018 11.05.2017 1

Za napako v delovanju toplotne črpalke, ko je le-ta zaradi nesimetričnega priklopa napajanja sama preklopila na delovanje z električnimi grelci, je odgovornost za večjo porabo energije na strani stranke

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-32/2016-04/621

10.05.2017 09.02.2017 1

Ni izkazana pravilna izvedba predhodnega postopka po 415. členu EZ-1 –zahteva stranke se zavrže

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-31/2016-02/621

10.05.2017 16.12.2016 1

Zahteva za povračilo škode – zahteva se ne nanaša na upravno zadevo - zahteva stranke se zavrže

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

Več vsebin

Pritožbe

452-11/2017-02/628

11.01.2018 04.08.2017 1

Organ prve stopnje je odločil mimo zahteve stranke - ugotovljena bistvena kršitev pravil upravnega postopka – pritožbi se ugodi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-4/2017-03/646

11.01.2018 20.07.2017 1

Objekta ni mogoče zakonito priključiti, če bi ta povzročil motnje in nedovoljena odstopanja napetosti – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-2/2017-08/646

11.01.2018 04.09.2017 1

V postopku pridobitve soglasja za priključitev je potrebno izkazati lastništvo oziroma pravico razpolaganja z objektom – pritožba se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-1/2017-02/622

10.05.2017 14.03.2017 1

Soglasje za priključitev pridobi samo lastnik oziroma solastnik s soglasjem ostalih solastnikov nepremičnine ter oseba, ki izkaže pravico razpolaganja z nepremičnino – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-19/2016-04/622

10.05.2017 03.02.2017 1

Podaljšanje soglasja za priključitev – soglasje za priključitev se izreče za nično – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

452-1/2016-06/622

19.09.2016 13.06.2016 1

Premestitev dveh merilnih mest brez volje stranke – pritožbi se ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Pritožbeni postopki

Več vsebin