Regulirane dejavnosti

 • Akt o merilih za odstopanja od zahtev iz določenih evropskih uredb glede priključevanja na elektroenergetsko omrežje Uradni list RS 86/18
 • Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje Uradni list RS 46/1847/18 - popr.86/18 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Akt o določitvi metodologije za določanje cen sistemskih storitev Uradni list RS 15/18 20/19 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Akt o kriterijih in pravilih za zagotavljanje nujne oskrbe z električno energijo Uradni list RS 48/16
 • Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem električne energije Republike Slovenije Uradni list RS 29/16
 • Uredba o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije Uradni list RS 79/15
 • Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje Uradni list RS 66/15 105/15 61/16 Neuradno prečiščeno besedilo akta 46/18
 • Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo Uradni list RS 59/15 23/18 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Sklep o imenovanju sistemskega operaterja prenosnega sistema z električno energijo Uradni list RS 46/15
 • Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosa električne energije Uradni list RS 46/15
 • Akt o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom Uradni list RS 39/1536/16 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Uredba o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem Uradni list RS 35/15
 • Akt o načinu posredovanja podatkov in dokumentov izvajalcev energetskih dejavnosti Uradni list RS 98/14
 • Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta distribucijskega operaterja električne energije Uradni list RS 97/1465/17 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta sistemskega operaterja prenosa električne energije Uradni list RS 97/14
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije Uradni list RS 41/11 17/14 - EZ-1
 • Uredba o koncesiji gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije Uradni list RS 39/07 17/14 - EZ-1
 • Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem Uradni list RS 117/04 23/07 17/14 - EZ-1
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije Uradni list RS 126/07 37/11 - odl. US 17/14 - EZ-1
 • Sklep o določitvi upravljalca prenosnega omrežja električne energije v Republiki Sloveniji Uradni list RS 54/00
 • Odlok o programu reševanja nasedlih investicij v podjetjih proizvodnje električne energije v Republiki Sloveniji Uradni list RS 81/03
 • Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike Uradni list RS 125/04 71/09 22/10 - EZ-D 17/14 - EZ-1
 • Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine Uradni list RS 81/12 47/13 112/13 7/14 66/15 Neuradno prečiščeno besedilo aktapriloga
 • Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine Uradni list RS 59/10 52/11 81/12 Neuradno prečiščeno besedilo akta

Tržne dejavnosti

 • Pravila za delovanje trga z elektriko Uradni list RS 74/18
 • Uredba o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu Uradni list RS 41/17
 • Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko Uradni list RS 39/15
 • Akt o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike Uradni list RS 22/16
 • Pravila za izvajanje izravnalnega trga z elektriko Uradni list RS 97/14 28/17 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Akt o načinu elektronskega posredovanja podatkov za primerjavo cenikov ponudnikov elektrike in zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce Uradni list RS 69/14
 • Sklep o določitvi cen za dobavo električne energije za gospodinjske odjemalce in cene za pokritje stroškov dobavitelja pri dobavi električne energije Uradni list RS 27/07