Predpisi Vlade RS

Predpisi ministrstva

  • Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na distribucijsko omrežje in o izvajanju 5. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2016/631 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje Uradni list RS 97/21
  • Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev podzemnih elektroenergetskih vodov izmenične nazivne napetosti nad 1 kV do 400 kV Uradni list RS 42/21 20/22 Neuradno prečiščeno besedilo akta
  • Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih nizkonapetostnih vodov Uradni list RS 21/20

Splošni akti Agencije za energijo

Splošni akti operaterjev

Sistemski operater

Distribucijski operater

Operater trga