Predpisi Vlade RS

Predpisi ministrstva

 • Pravilnik o merilnih instrumentih Uradni list RS 19/16
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive vire energije Uradni list RS 161/22
 • Pravilnik o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov Uradni list RS 52/22 119/22 4/23 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije Uradni list RS 57/21
 • Pravilnik o izdelavi analize stroškov in koristi za uporabo soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje Uradni list RS 6/19 158/20 - ZURE Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije Uradni list RS 1/1646/18 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije Uradni list RS 89/08 25/09 58/12 17/14 - EZ-1

Splošni akti Agencije za energijo

 • Akt o določitvi metodologije za izračunavanje faktorjev primarne energije, izpustov ogljikovega dioksida in učinkovitosti za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja ter vsebini in obliki zbirnega pregleda načrtovanih ukrepov in povezanih podatkov Uradni list RS 123/22
 • Navodilo za vodenje in upravljanje registra fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije Uradni list RS 60/22
 • Akt o vodenju registra potrdil o izvoru električne energije Uradni list RS 204/20 121/21 - ZSROVE Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom Uradni list RS 56/15 121/21 - ZSROVE Neuradno prečiščeno besedilo akta

Splošni akti operaterja trga

Splošni akti EKO SKLAD