Predpisi Vlade RS

Predpisi ministrstva

Splošni akti Agencije za energijo

  • Akt o določitvi metodologije za izračunavanje faktorjev primarne energije, izpustov ogljikovega dioksida in učinkovitosti za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja ter vsebini in obliki zbirnega pregleda načrtovanih ukrepov in povezanih podatkov Uradni list RS 123/22
  • Navodilo za vodenje in upravljanje registra fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije Uradni list RS 60/22
  • Akt o vodenju registra potrdil o izvoru električne energije Uradni list RS 204/20 121/21 - ZSROVE Neuradno prečiščeno besedilo akta
  • Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom Uradni list RS 56/15 121/21 - ZSROVE Neuradno prečiščeno besedilo akta

Splošni akti operaterja trga

  • Pravila za delovanje centra za podpore Uradni list RS 30/24

Splošni akti EKO SKLAD